Verzetschrift tegen boete mond-neus masker

Ingediend door Karel Beckman op 13/11/2020 - 08:58
boete bij rechtbank

Edelachtbare,

In maart 2020 brak de “COVID19” crisis in Nederland uit, het voor de meeste mensen onbekende Sars-Cov-2 virus. In Nederland is dit virus in Groep A geplaatst, afhankelijk van de groep kunnen bepaalde maatregelen worden genomen, zie ook Wet Publieke Gezondheid (WPG).
https://www.rivm.nl/meldingsplicht-infectieziekten/welke-infectieziekten-zijn-meldingsplichtig

In deze periode werd door de WHO het model van de Britse epidemioloog Neil Ferguson gevolgd. Deze voorspelde in maart 2020 dat er een Infection Fatality Rate (IFR) van 3,4 zou zijn. (Het aantal doden ten opzichte van de mensen die COVID19 hebben doorgemaakt). In september 2020 is dit bijgesteld door de WHO naar 0,23 (En voor mensen tot zeventig jaar < 0,06). Dit belangrijke verschil in een paar maanden tijd, heeft niet geleid tot enige bijstelling van het beleid.
Zie voor meer informatie: https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf

In het voorjaar is tijdens “de 1e golf” van Sars-Cov-2 geen maatregel ingesteld voor een mond-neus masker in Nederland. Sterker nog tot eind juli 2020 is zo’n masker door kabinet en OMT afgedaan als een niet effectieve maatregel, ook Minister De Jonge is geregeld in het nieuws geweest met uitspraken hieromtrent, zie slechts als voorbeeld: https://www.youtube.com/watch?v=S1D9nmEuRaE

In oktober en november lijkt er sprake van een “2e kleinere golf” omdat de PCR-testen veel meer positieve uitslagen laten zien: van 1% positief getest begin september tot circa 13% positief medio oktober en in november is weer een daling ingezet. Nu is er veel aan te merken op de (RT-) PCR testen en de kans dat er foutief positief getest wordt, dit laten we hier maar even voor wat het is. De 2e kamer lijkt ook in grote meerderheid geen behoefte te hebben om de betrouwbaarheid zeker te stellen via een onafhankelijk onderzoek: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z16603&did=2020D35925  
Bij een acute dreiging voor de Volksgezondheid, vind ik dat best bijzonder. De kans op uitval door vermeende ziekte en quarantaine van mensen (ook in de zorgsector) die helemaal geen COVID hebben, is met deze manier van testen (zeer waarschijnlijk) behoorlijk groot. Hoe kan dat beter, zou onderzocht moeten worden als onderdeel van behoorlijk bestuur?

Kijkend naar de sterftecijfers tot einde oktober 2020, zie je in 2020 een sterfte die niet veel groter is dan het gemiddelde over de jaren 2015-2019: https://www.staatvenz.nl/kerncijfers/sterfte . Dat het een vervelende ziekte is voor mensen die in het ziekenhuis belanden, wordt niet betwist maar 98% van de bevolking wordt niet of slechts mild ziek. Bij een oversterfte kleiner dan 1% in 2020 (= Circa 1.600 mensen), is er dan sprake van een acute dreiging voor de Volksgezondheid?
https://www.linkedin.com/pulse/voorspellingen-trilogie-komt-ten-einde-bo-van-der-rhee/?trackingId=q8RS9PY8bxdY%2FyEcvVIfVA%3D%3D

Dat de zorgsector overbelast wordt, is niet nieuw. Ook in 2016 en 2017/18 was er sprake van overbelasting van de zorg.  Zie bijvoorbeeld:
https://www.dvhn.nl/groningen/Is-de-griep-na-ruim-8.000-doden-eindelijk-op-zijn-retour-23075433.html
In het griepjaar 2017/18 waren er over een periode van 12 weken 16.000 bedden bezet met Influenza patiënten, door COVID zijn dat van maart tot begin november 15.000 bedden geweest. Het totaal aantal bedden voor meerdaagse zorg in NL ligt nu ergens tussen de 12.000 en 16.000 bedden (Bij navraag lijkt niemand een betere schatting te kunnen maken…..)

In 2015 waren er ruim 25.000 bedden voor meerdaagse zorg (Bron RIVM/LCPS/NICE). Hierin moet wel meegenomen worden dat een COVID patiënt meer inzet van zorgpersoneel eist dan een gemiddelde influenza patiënt. Door betere medicatie is de behandeling inmiddels wel veel beter en de ligtijd in het ziekenhuis korter (nog 7 dagen) en lagen er in november op het hoogtepunt 2.500 COVID patiënten (incl. van COVID verdachte patiënten) in april waren dat er bijna 5.000. [Noot van de redactie: er zijn ongeveer 300 ziekenhuizen in Nederland.]
Over empirische resultaten van (het verboden) HCQ, Zelenko protocol, in de allereerste fase van de ziekte in plaats van een paracetamolletje, zal ik in dit stuk verder maar laten voor wat het is.

Door de kaalslag die het kabinet Rutte/Asscher in 2015 heeft ingezet, staat de zorg ook zonder een epidemie al onder druk. Er is geregeld gewaarschuwd vanuit de zorgsector, zie slechts als voorbeeld:
https://www.actiz.nl/nieuws/web/branche-in-de-media/2017/06/update-donderdag-22-juni-2017

De vraag is nu, is er werkelijk sprake van een groep A virus? Of voldoet het virus meer aan de kenmerken van vergelijkbare virussen in groep C. Hoe acuut en dreigend is het gevaar voor de volksgezondheid? Is het kabinet niet verplicht om de capaciteit in de zorgsector uit te breiden of minimaal als de wiedeweerga te zorgen voor ‘opschaal’ capaciteit in de drukke influenza en/of Sars-Cov-2 maanden? Staan er nu allerlei bedrijven en mensen onder druk omdat het kabinet hier ‘steken heeft laten vallen’?

Tegen bovenstaande achtergrond, heeft het kabinet per december een mondkapjesplicht ingesteld….

Mond-Neus Masker

Er is een ‘niet medisch’ mondkapje verplicht gesteld met als eis dat het de mond en de neus moet bedekken én dat het virussen en andere ziektekiemen moet tegenhouden.

Nu heb ik een aantal mondkapjes fabrikanten een mail gestuurd, ze komen allemaal met de opmerking dat een “medisch mondkapje” een beetje beter een virus kan tegenhouden maar andere type maskers zeker niet. Of medische mondkapjes een virus écht tegenhouden, kunnen ze niet beloven (hoe meer laags des te beter) en ook op maskers met een CE keurmerk staat “Helpt niet tegen virussen”.

Het is op zich al verwonderlijk dat er uitspraken gedaan kunnen worden over ‘niet medische’ mondkapjes. Want waar heb je het dan precies over? Iets verplichten zonder duidelijk te zijn, mag dat wel? En hoe lang is het dan verplicht en waarom dan precies?

Er zijn weinig rapportages die aangeven dat een mondkapje écht en significant bijdraagt aan het tegenhouden van een virus. Ook OMT en kabinet bevestigen dit, tot op heden, steeds weer. Je hoort dan geregeld “Baat het niet dan schaadt het niet” en “Alle kleine beetjes helpen”. Ook in landen om ons heen met al lang een (strenge) mondkapjesplicht, zie je geen significant ander virusverloop. Sterker nog in Spanje is het aantal ziekenhuisopnames per 100.000 inwoners hoger dan in Nederland en daar moet je zelfs buiten zo’n mondkapje dragen en wordt er streng gehandhaafd.

Alle kleine beetjes helpen?  …. Het is een inperking van een grondrecht, dat is geen klein beetje!
Zie artikel 10 en 11 van de grondwet, maar ook in de EU grondwet en in de UVRM (Artikel 5) wordt hier op ingegaan. Er moet wel een zeer gegronde reden zijn om artikel 22 van de grondwet te laten voorgaan (en dan voor een duidelijk vooraf omschreven periode met beschreven doel)

Baat het niet dan schaadt het niet, gaat niet op. Er zijn diverse rapportages die duidelijk aangeven dat het dragen van zo’n kapje wél degelijk schadelijk is voor de gezondheid. Zie voor een aantal van dit soort onderzoeken op: http://www.aerzteklaerenauf.de/masken/index.php

En dan is nog niet gedacht over de milieuschade, ik hoor er nergens over. Maar iedere 4 uur (of na 1x korter dragen) een nieuw mondkapje of weer wassen op 90 graden, is niet bevorderlijk. Zelf kies ik er liever voor enkele dagen ziek thuis te zijn dan bij te dragen aan verdere milieuschade.

Als ik moet niezen of hoesten met zo’n masker op, lijkt me dat niet echt fijn en hygiënisch. Daar gebruik ik al sinds jaar en dag een papieren zakdoekje voor. In het gezicht niezen of hoesten bij anderen, ja dat kun je wel asociaal noemen maar in zo’n masker moeten niezen of hoesten ook (en dat het dan zo langs je kin afdruipt). Waarom is een zakdoekje niet goed meer in jullie  “nieuwe normaal”?

Op basis van artikel 2a4 van de ministeriële regeling kan ik ook verklaren dat ik last heb van een chronische aandoening (Dat verder onder het medische beroepsgeheim valt) én dat ik heel snel kortademig wordt als ik zo’n vodje voor mond en neus heb.

Samenvattend.

Voor mij is het zeer de vraag of er – op dit moment - een acute dreiging is voor de Volksgezondheid die de inperking van een grondrecht rechtvaardigt op basis van grondwet artikel 22. Daar wordt erg lichtvaardig mee omgegaan.

Tevens heb ik willen laten zien dat mond-neus maskers helemaal niet helpen en zelfs slecht kunnen zijn voor de gezondheid, dat mág een overheid een mens niet verplichten! Dat betitel ik zelf minimaal als ‘laakbaar gedrag’ van de zijde van de overheid.

Gezonde mensen zijn niet besmettelijk (98% van de bevolking) en als je ziek bent, blijf je thuis. De kans dat je al (erg) besmettelijk bent in de twee dagen dat je nog geen symptomen hebt, is klein.

Er zijn genoeg maatregelen te nemen die wel écht kunnen bijdragen aan het verminderen van de kans op een besmetting, zoals: Goed ventileren, ioniseren en eventueel een CO2 melder ophangen en natuurlijk als je, je ziek voelt ‘Dan blijf je Thuis’ (en ga je ook niet naar een “teststraat”, wat voegt het toe?). Het bevorderen / adviseren van gezond eten, vitamines, bewegen; het zijn allemaal onderwerpen die kunnen helpen voor een betere volksgezondheid maar de overheid is dit juist zwaarder gaan belasten de afgelopen periode onder meer door de BTW met 50% te verhogen…. 
Dan ben je niet echt aan het verleiden tot een ander gedrag.

Moet ik verplicht zo’n mondkapje opzetten omdat (enkele!) politici en sommige media dat zo graag willen en het iedere keer weer op de agenda zetten? Om het maatschappelijk debat te stoppen?

Is het kabinet en 2e kamer uiteindelijk niet hoofdelijk verantwoordelijk samen met het hoger management in de zorgsector omdat ze NIET alles op alles zetten om de capaciteit in de zorgsector weer op een normaal niveau te brengen? Maar er blijkbaar liever voor kiezen andere sectoren de nek om te draaien en mensen in vrijheid te beperken. Staat hier wel de juiste persoon voor de rechtbank?

Maxim van der Zanden

Deel dit artikel:
Bente Van Yperen (niet gecontroleerd)

Wat een geweldig artikel. Dank voor het schrijven. Zal het zo veel mogelijk verspreiden❣️

vr, 11/13/2020 - 09:45 Permalink
Pieter (niet gecontroleerd)

En nu nog een goede strafrecht advocaat die dit in een goed juridisch onderbouwd pleidooi voor de rechter kan brengen, het liefst live uitgezonden :)

vr, 11/13/2020 - 10:27 Permalink
Jan Bergmans (niet gecontroleerd)

De rechter moet toetsen aan de UVRM:
Artikel 3
Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon. (En dus lichaam)
Artikel 5
Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch aan een wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing. (Een muilkorf is een symbool van onderdrukking)
Artikel 8
Een ieder heeft recht op daadwerkelijke rechtshulp van bevoegde nationale rechterlijke instanties tegen handelingen, welke in strijd zijn met de grondrechten hem toegekend bij Grondwet of wet. (Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en onaantastbaarheid lichaam)
Artikel 12
Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige inmenging in zijn persoonlijke aangelegenheden, in zijn gezin, zijn tehuis of zijn briefwisseling, noch aan enige aantasting van zijn eer of goede naam. Tegen een dergelijke inmenging of aantasting heeft een ieder recht op bescherming door de wet.
(Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer)
Artikel 22
Een ieder heeft als lid van de gemeenschap recht op maatschappelijke zekerheid en heeft er aanspraak op, dat door middel van nationale inspanning en internationale samenwerking, en overeenkomstig de organisatie en de hulpbronnen van de betreffende Staat, de economische, sociale en culturele rechten, die onmisbaar zijn voor zijn waardigheid en voor de vrije ontplooiing van zijn persoonlijkheid, verwezenlijkt worden. (De waardigheid en vrije ontplooiing staat onder druk)
Artikel 29, lid 2.
In de uitoefening van zijn rechten en vrijheden zal een ieder slechts onderworpen zijn aan die beperkingen, welke bij de wet zijn vastgesteld en wel uitsluitend ter verzekering van de onmisbare erkenning en eerbiediging van de rechten en vrijheden van anderen en om te voldoen aan de gerechtvaardigde eisen van de moraliteit, de openbare orde en het algemeen welzijn in een democratische gemeenschap. (Is een mondkapje een proportionele maatregel om het algemeen welzijn te bevorderen? Of zijn er andere minder ingrijpende maatregelen mogelijk?)

vr, 11/13/2020 - 14:48 Permalink
Jan Bergmans (niet gecontroleerd)

De rechter moet toetsen aan de EU grondwet:
DEEL II, het handvest van de grondrechten van de Europese Unie;
ARTIKEL II-61
De menselijke waardigheid is onschendbaar. Zij moet worden geëerbiedigd en beschermd.
ARTIKEL II-63
1. Eenieder heeft recht op lichamelijke en geestelijke integriteit.
ARTIKEL II-64
Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen.
ARTIKELN II-66
Eenieder heeft recht op vrijheid en veiligheid van zijn persoon.
ARTIKEL II-113: Beschermingsniveau
Geen van de bepalingen van dit Handvest mag worden uitgelegd als zou zij een beperking vormen van of afbreuk doen aan de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden welke binnen hun respectieve toepassingsgebieden worden erkend door het recht van de Unie, het internationaal recht en de internationale overeenkomsten waarbij de Unie of alle lidstaten partij zijn, met name het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, "alsmede door de grondwetten van de lidstaten". -> VIa een achterdeur kan de rechter wel toetsen aan de NL grondwet :) .

vr, 11/13/2020 - 14:50 Permalink
MAria (niet gecontroleerd)

Geachte heer, mevrouw,

Mijn verzoek is een onderzoek te starten naar de regels omtrent het verplicht dragen van niet-medische mondmakers in sommige winkels, scholen, enz. Deze regels zijn vanaf begin september 2020 geïntroduceerd in Nederland.

De analyse van de acties van deze organisaties die hieronder wordt gegeven, geeft reden om aan te nemen dat onopzettelijke acties die voortvloeien uit deze regels, de gezondheid van mensen schade toebrengt. Daarnaast leidt de verplichting tot het dragen van een masker door sommige bedrijven, schade toe aan de economie. Ik zal immers minder winkels een bezoek brengen.

Voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid werden burgers massaal de meest elementaire rechten ontnomen. Tijdens de coronaperiode werden bepaalde maatregelen genomen die tot medische of sociale experimenten leidden. Het min of meer verplicht dragen van mondkapjes in sommige organisaties, winkels en scholen is te zien als experiment. Het is evident dat het resultaat van een dergelijk onderzoek er mede toe dient fouten in de toekomst te voorkomen.

Een goed voorbeeld is de volgende casus. Op 25 oktober 2020 was ik bij een winkel in Dordrecht. Toen ik naar binnen wilde gaan, werd ik aangesproken door de manager die mij vroeg een mondmasker te willen dragen. Ik heb geen mondmasker, omdat het mondmasker mij problemen bezorgt. Daar zijn medische redenen voor. Er ontstond een korte discussie, maar uiteindelijk moest ik rechtsomkeert maken.

Ter toelichting: ik heb te weinig zuurstof in mijn bloed. Wanneer ik dus een mondmasker moet dragen, bestaat de kans dat ik flauw val. Ik heb daarover met mijn huisarts gesproken. Ik heb ook bloedonderzoek gedaan met als resultaat: te weinig zuurstof in mijn bloed. Door de regering is alleen geadviseerd om mondmaskers dragen. Dus de verplichting tot het dragen van een mondmasker kan leiden tot ernstige gezondheidscomplicaties. Ik heb een klacht ingediend bij deze winkel. Maar ze hebben geantwoord dat ze deze regels ingevoerd hebben n.a.v. coronamatregelen. Het feit dat een winkel kennelijk zelf mag weten welke regels hij mag instellen, verbaast mij in hoge mate. Een winkel , school of welke instelling ook is blijkbaar in staat regels in te voeren, onafhankelijk van de Grondwet of andere federale wetten.

Per 1 december willen ze mondmaskers verplicht maken. Het hele jaar waren er geen maskers verplicht en nu worden ze verplicht en nog met boete. Ik vraag mij af hoe ik nu moet leven?
Wij kennen de uitspraken van Jaap van Dissel: “200.000 mensen moeten een week lang een mondkapje dragen om MISSCHIEN -en dan zeg ik nog misschien- 1 corona besmetting te voorkomen en minister Van Ark van Medische Zorg heeft gezegd: “Mondkapjes inzetten gericht op gedragsbeïnvloeding, dus niet zo zeer medisch gerelateerd, maar gericht op gedragsbeïnvloeding en te kijken: waar zou je mee kunnen experimenteren.” Er zijn talloze bekende wetenschappers die beweren dat het dragen van niet medische mondkapjes nergens toe dient. Deze maatregel draagt niet bij aan het voorkomen van besmettingen, daarentegen is het tegendeel het geval.

Uit de citaten blijkt dat sprake is van het uitvoeren van een experiment op mensen. Dat is althans mijn conclusie.

De Code van Neurenberg is een set ethische onderzoeksprincipes met betrekking tot onderzoek en experimenten op of met mensen. De Code kwam voort uit de Processen van Neurenberg, na afloop van de Tweede Wereldoorlog en waren een antwoord op de nazi-experimenten die tijdens de oorlog onder meer door Josef Mengele waren uitgevoerd. In april 1947 had dr. Leo Alexander al een zestal punten waaraan legale medische experimenten moeten voldoen aangedragen bij de Raad voor Oorlogsmisdaden. De Raad heeft deze punten overgenomen en aangevuld met vier extra richtlijnen. Samen vormen deze tien punten de "Code van Neurenberg". Hoewel dit oordeel geen directe rechtsgeldigheid heeft en de richtlijnen ook niet direct overgenomen zijn in de Duitse of Nederlandse wetgeving, vormen ze samen met de Verklaring van Helsinki wel de basis voor de Nederlandse Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen en vergelijkbare wetten in andere landen. In de Code is een reeks bepalingen opgenomen die de rechten van personen die aan medisch onderzoek deelnemen moet garanderen.

Zo schrijft ze onder andere voor dat deelnemen altijd op vrijwillige basis moet gebeuren, een duidelijk maatschappelijk nut moet hebben en geen onnodige lichamelijke of mentale schade mag toebrengen. Ook moet onderzoek volgens de code vooraf worden gegaan door in vitroproeven en moeten deelnemers voldoende geïnformeerd worden over het verloop en eventuele gevolgen van het onderzoek. Zij moeten bovendien schriftelijk verklaren dat zij op basis van die informatie aan het onderzoek willen deelnemen .

De “Neurenbergse principes” zijn heel simpel: “Dwing jij mij, dan ben je strafbaar.”
Dat is een geheel van internationale rechtsbeginselen, opgesteld na de Tweede Wereldoorlog. Artikel IV stelt: “Het feit dat een persoon gevolg gaf aan een bevel van zijn overheid of een hogergeplaatste, ontheft hem niet van zijn aansprakelijkheid naar internationaal recht, mits een morele keuze voor hem in feite mogelijk was.”

Waar kan ik mijn recht halen? Waar is de rechtstaat gebleven? Ik wil graag een advies. Wie kan mij dit advies geven?

Met vriendelijke groeten,
Maria Borgers

vr, 11/13/2020 - 18:46 Permalink
M Libregts (niet gecontroleerd)

Zuurstof is onze grootste en eerste levensbehoefte .ik onderschrijf bovenstaand bericht volledig

vr, 11/13/2020 - 23:04 Permalink
Leendert (niet gecontroleerd)

Het idee:

'Make your stand'

Vóórdat de 'verplichting' ingaat nu alvast een verklaring aanbieden om te laten tekenen door de bedrijfsleider waarin hij zij de hoofdelijke verantwoordelijkheid (strafrechtelijk) en persoonlijk aansprakelijkstelling (civiel-rechtelijk) aanvaardt voor alle gevolgschaden.

'Ik heb evenwel geen keus meer, dus mijn aanwezigheid hier in uw bedrijf is louter noodzaak waar ik niet omheen kan, overal ben ik gedwongen tot het dragen van het nutteloos en voor mij zeer benauwend mondkapje, na enkele ademhalingen voel ik mij in toenemende mate onprettig (...)'

Als elk bedrijf in Nederland vanaf vandaag dagelijks 10 klanten krijgt met zo'n verzoek dan wordt de solidariteit om overheidsbeleid toe te passen in toenemende mate 'uitgehold'.

Wij zijn hier al mee in voorbereiding, hou de site 'bondoverheidszaken' in de gaten.

do, 11/19/2020 - 13:03 Permalink

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.