Verzetschrift tegen boete mond-neus masker

boete bij rechtbank

Edelachtbare,

In maart 2020 brak de “COVID19” crisis in Nederland uit, het voor de meeste mensen onbekende Sars-Cov-2 virus. In Nederland is dit virus in Groep A geplaatst, afhankelijk van de groep kunnen bepaalde maatregelen worden genomen, zie ook Wet Publieke Gezondheid (WPG).
https://www.rivm.nl/meldingsplicht-infectieziekten/welke-infectieziekten-zijn-meldingsplichtig

In deze periode werd door de WHO het model van de Britse epidemioloog Neil Ferguson gevolgd. Deze voorspelde in maart 2020 dat er een Infection Fatality Rate (IFR) van 3,4 zou zijn. (Het aantal doden ten opzichte van de mensen die COVID19 hebben doorgemaakt). In september 2020 is dit bijgesteld door de WHO naar 0,23 (En voor mensen tot zeventig jaar < 0,06). Dit belangrijke verschil in een paar maanden tijd, heeft niet geleid tot enige bijstelling van het beleid.
Zie voor meer informatie: https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf

In het voorjaar is tijdens “de 1e golf” van Sars-Cov-2 geen maatregel ingesteld voor een mond-neus masker in Nederland. Sterker nog tot eind juli 2020 is zo’n masker door kabinet en OMT afgedaan als een niet effectieve maatregel, ook Minister De Jonge is geregeld in het nieuws geweest met uitspraken hieromtrent, zie slechts als voorbeeld: https://www.youtube.com/watch?v=S1D9nmEuRaE

In oktober en november lijkt er sprake van een “2e kleinere golf” omdat de PCR-testen veel meer positieve uitslagen laten zien: van 1% positief getest begin september tot circa 13% positief medio oktober en in november is weer een daling ingezet. Nu is er veel aan te merken op de (RT-) PCR testen en de kans dat er foutief positief getest wordt, dit laten we hier maar even voor wat het is. De 2e kamer lijkt ook in grote meerderheid geen behoefte te hebben om de betrouwbaarheid zeker te stellen via een onafhankelijk onderzoek: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z16603&did=2020D35925  
Bij een acute dreiging voor de Volksgezondheid, vind ik dat best bijzonder. De kans op uitval door vermeende ziekte en quarantaine van mensen (ook in de zorgsector) die helemaal geen COVID hebben, is met deze manier van testen (zeer waarschijnlijk) behoorlijk groot. Hoe kan dat beter, zou onderzocht moeten worden als onderdeel van behoorlijk bestuur?

Kijkend naar de sterftecijfers tot einde oktober 2020, zie je in 2020 een sterfte die niet veel groter is dan het gemiddelde over de jaren 2015-2019: https://www.staatvenz.nl/kerncijfers/sterfte . Dat het een vervelende ziekte is voor mensen die in het ziekenhuis belanden, wordt niet betwist maar 98% van de bevolking wordt niet of slechts mild ziek. Bij een oversterfte kleiner dan 1% in 2020 (= Circa 1.600 mensen), is er dan sprake van een acute dreiging voor de Volksgezondheid?
https://www.linkedin.com/pulse/voorspellingen-trilogie-komt-ten-einde-bo-van-der-rhee/?trackingId=q8RS9PY8bxdY%2FyEcvVIfVA%3D%3D

Dat de zorgsector overbelast wordt, is niet nieuw. Ook in 2016 en 2017/18 was er sprake van overbelasting van de zorg.  Zie bijvoorbeeld:
https://www.dvhn.nl/groningen/Is-de-griep-na-ruim-8.000-doden-eindelijk-op-zijn-retour-23075433.html
In het griepjaar 2017/18 waren er over een periode van 12 weken 16.000 bedden bezet met Influenza patiënten, door COVID zijn dat van maart tot begin november 15.000 bedden geweest. Het totaal aantal bedden voor meerdaagse zorg in NL ligt nu ergens tussen de 12.000 en 16.000 bedden (Bij navraag lijkt niemand een betere schatting te kunnen maken…..)

In 2015 waren er ruim 25.000 bedden voor meerdaagse zorg (Bron RIVM/LCPS/NICE). Hierin moet wel meegenomen worden dat een COVID patiënt meer inzet van zorgpersoneel eist dan een gemiddelde influenza patiënt. Door betere medicatie is de behandeling inmiddels wel veel beter en de ligtijd in het ziekenhuis korter (nog 7 dagen) en lagen er in november op het hoogtepunt 2.500 COVID patiënten (incl. van COVID verdachte patiënten) in april waren dat er bijna 5.000. [Noot van de redactie: er zijn ongeveer 300 ziekenhuizen in Nederland.]
Over empirische resultaten van (het verboden) HCQ, Zelenko protocol, in de allereerste fase van de ziekte in plaats van een paracetamolletje, zal ik in dit stuk verder maar laten voor wat het is.

Door de kaalslag die het kabinet Rutte/Asscher in 2015 heeft ingezet, staat de zorg ook zonder een epidemie al onder druk. Er is geregeld gewaarschuwd vanuit de zorgsector, zie slechts als voorbeeld:
https://www.actiz.nl/nieuws/web/branche-in-de-media/2017/06/update-donderdag-22-juni-2017

De vraag is nu, is er werkelijk sprake van een groep A virus? Of voldoet het virus meer aan de kenmerken van vergelijkbare virussen in groep C. Hoe acuut en dreigend is het gevaar voor de volksgezondheid? Is het kabinet niet verplicht om de capaciteit in de zorgsector uit te breiden of minimaal als de wiedeweerga te zorgen voor ‘opschaal’ capaciteit in de drukke influenza en/of Sars-Cov-2 maanden? Staan er nu allerlei bedrijven en mensen onder druk omdat het kabinet hier ‘steken heeft laten vallen’?

Tegen bovenstaande achtergrond, heeft het kabinet per december een mondkapjesplicht ingesteld….

Mond-Neus Masker

Er is een ‘niet medisch’ mondkapje verplicht gesteld met als eis dat het de mond en de neus moet bedekken én dat het virussen en andere ziektekiemen moet tegenhouden.

Nu heb ik een aantal mondkapjes fabrikanten een mail gestuurd, ze komen allemaal met de opmerking dat een “medisch mondkapje” een beetje beter een virus kan tegenhouden maar andere type maskers zeker niet. Of medische mondkapjes een virus écht tegenhouden, kunnen ze niet beloven (hoe meer laags des te beter) en ook op maskers met een CE keurmerk staat “Helpt niet tegen virussen”.

Het is op zich al verwonderlijk dat er uitspraken gedaan kunnen worden over ‘niet medische’ mondkapjes. Want waar heb je het dan precies over? Iets verplichten zonder duidelijk te zijn, mag dat wel? En hoe lang is het dan verplicht en waarom dan precies?

Er zijn weinig rapportages die aangeven dat een mondkapje écht en significant bijdraagt aan het tegenhouden van een virus. Ook OMT en kabinet bevestigen dit, tot op heden, steeds weer. Je hoort dan geregeld “Baat het niet dan schaadt het niet” en “Alle kleine beetjes helpen”. Ook in landen om ons heen met al lang een (strenge) mondkapjesplicht, zie je geen significant ander virusverloop. Sterker nog in Spanje is het aantal ziekenhuisopnames per 100.000 inwoners hoger dan in Nederland en daar moet je zelfs buiten zo’n mondkapje dragen en wordt er streng gehandhaafd.

Alle kleine beetjes helpen?  …. Het is een inperking van een grondrecht, dat is geen klein beetje!
Zie artikel 10 en 11 van de grondwet, maar ook in de EU grondwet en in de UVRM (Artikel 5) wordt hier op ingegaan. Er moet wel een zeer gegronde reden zijn om artikel 22 van de grondwet te laten voorgaan (en dan voor een duidelijk vooraf omschreven periode met beschreven doel)

Baat het niet dan schaadt het niet, gaat niet op. Er zijn diverse rapportages die duidelijk aangeven dat het dragen van zo’n kapje wél degelijk schadelijk is voor de gezondheid. Zie voor een aantal van dit soort onderzoeken op: http://www.aerzteklaerenauf.de/masken/index.php

En dan is nog niet gedacht over de milieuschade, ik hoor er nergens over. Maar iedere 4 uur (of na 1x korter dragen) een nieuw mondkapje of weer wassen op 90 graden, is niet bevorderlijk. Zelf kies ik er liever voor enkele dagen ziek thuis te zijn dan bij te dragen aan verdere milieuschade.

Als ik moet niezen of hoesten met zo’n masker op, lijkt me dat niet echt fijn en hygiënisch. Daar gebruik ik al sinds jaar en dag een papieren zakdoekje voor. In het gezicht niezen of hoesten bij anderen, ja dat kun je wel asociaal noemen maar in zo’n masker moeten niezen of hoesten ook (en dat het dan zo langs je kin afdruipt). Waarom is een zakdoekje niet goed meer in jullie  “nieuwe normaal”?

Op basis van artikel 2a4 van de ministeriële regeling kan ik ook verklaren dat ik last heb van een chronische aandoening (Dat verder onder het medische beroepsgeheim valt) én dat ik heel snel kortademig wordt als ik zo’n vodje voor mond en neus heb.

Samenvattend.

Voor mij is het zeer de vraag of er – op dit moment – een acute dreiging is voor de Volksgezondheid die de inperking van een grondrecht rechtvaardigt op basis van grondwet artikel 22. Daar wordt erg lichtvaardig mee omgegaan.

Tevens heb ik willen laten zien dat mond-neus maskers helemaal niet helpen en zelfs slecht kunnen zijn voor de gezondheid, dat mág een overheid een mens niet verplichten! Dat betitel ik zelf minimaal als ‘laakbaar gedrag’ van de zijde van de overheid.

Gezonde mensen zijn niet besmettelijk (98% van de bevolking) en als je ziek bent, blijf je thuis. De kans dat je al (erg) besmettelijk bent in de twee dagen dat je nog geen symptomen hebt, is klein.

Er zijn genoeg maatregelen te nemen die wel écht kunnen bijdragen aan het verminderen van de kans op een besmetting, zoals: Goed ventileren, ioniseren en eventueel een CO2 melder ophangen en natuurlijk als je, je ziek voelt ‘Dan blijf je Thuis’ (en ga je ook niet naar een “teststraat”, wat voegt het toe?). Het bevorderen / adviseren van gezond eten, vitamines, bewegen; het zijn allemaal onderwerpen die kunnen helpen voor een betere volksgezondheid maar de overheid is dit juist zwaarder gaan belasten de afgelopen periode onder meer door de BTW met 50% te verhogen…. 
Dan ben je niet echt aan het verleiden tot een ander gedrag.

Moet ik verplicht zo’n mondkapje opzetten omdat (enkele!) politici en sommige media dat zo graag willen en het iedere keer weer op de agenda zetten? Om het maatschappelijk debat te stoppen?

Is het kabinet en 2e kamer uiteindelijk niet hoofdelijk verantwoordelijk samen met het hoger management in de zorgsector omdat ze NIET alles op alles zetten om de capaciteit in de zorgsector weer op een normaal niveau te brengen? Maar er blijkbaar liever voor kiezen andere sectoren de nek om te draaien en mensen in vrijheid te beperken. Staat hier wel de juiste persoon voor de rechtbank?

Maxim van der Zanden