Ademvrij.NU start met bodemprocedure tegen mondkapplicht

Ingediend door redactie Ademvrij op 03/06/2021 - 21:14
baten niet

Ademvrij.NU is gestart met een bodemprocedure tegen de staat om de mondkapjesplicht in Nederland onwettig te laten verklaren.

Volgens Ademvrij.NU (officieel geheten: Nationaal Comité tegen Verplichte Mondkapjes, NCVM), is de verplichting tot het dragen van mondkapjes in publieke binnenruimten, het OV, onderwijs en bij contactberoepen contraproductief en schadelijk voor zowel de gezondheid als voor sociale contacten en het persoonlijk welbevinden van burgers. De mondkapplicht vormt om deze redenen een onacceptabele en disproportionele inbreuk op de grondrechten van burgers in Nederland, waaronder het recht op lichamelijke integriteit, stelt Ademvrij.NU.

Ademvrij.NU heeft op 30 april 2021 de Staat der Nederlanden opgeroepen om Ministeriële Regeling Aanvullende Mondkapjesverplichting, die op 1 december 2020 is ingegaan, onverbindend te verklaren. De Staat heeft hierop per brief van 20 mei 2021 afwijzend gereageerd. Voor Ademvrij.NU is dit reden om de bodemprocedure te starten. De dagvaarding zal op korte termijn worden aangebracht door de advocaat van Ademvrij.NU, Legal Nova te Amsterdam.

Het is de eerste keer dat in Nederland een bodemprocedure wordt gevoerd tegen de mondkapplicht. Een bodemprocedure is kostbaarder en tijdrovender dan een kort geding, maar heeft als voordeel dat een uitgebreidere toetsing mogelijk is, waarbij wetenschappelijk onderzoek en getuige-deskundigen kunnen worden betrokken. De proportionaliteit van de maatregel kan daardoor beter worden onderzocht.

Ademvrij.NU is ervan overtuigd dat een rechter die de wetenschappelijke onderbouwing voor de mondkapplicht onderzoekt tot de conclusie zal komen dat er geen deugdelijke basis voor bestaat. Integendeel, zoals Ademvrij.NU zal aantonen wijst het wetenschappelijk bewijs in omgekeerde richting: het dragen van mondkapjes is schadelijk voor de fysieke en mentale gezondheid én leidt eerder tot meer dan minder besmettingen met het coronavirus.

Informatie: info@ademvrij.nu

NB: Wij zetten de bodemprocedure door, ook al bestaat er een kans dat de mondkapplicht per 1 september 2021 zal worden ingetrokken. De overkoepelende wetgeving (de spoedwet) geldt nog tot september 2023. Dit betekent dat de regering op ieder gewenst moment per decreet weer een mondkapplicht kan invoeren, zelfs een nog uitgebreidere plicht dan nu het geval is. Wij willen de mondkapplicht permanent onwettig laten verklaren.

Steunt u onze actie?
Hebt u ook schoon genoeg van de nutteloze mondkapjes die het reizen in het OV onaantrekkelijk maken, het winkelen verpesten, sociale contacten ondermijnen, de ontwikkeling van kinderen verstoren, de eigen gezondheid schaden en het milieu belasten?
Vraagt u zich ook af hoe het mogelijk is dat de mondkapplicht ooit is ingevoerd in Nederland – een vorm van gedragsbeïnvloeding die indruist tegen alle adviezen van wetenschappelijke autoriteiten in?
Steun ons dan in onze juridische strijd tegen de mondkapplicht. Ga naar onze crowdfunding-pagina en doneer! Wij werken zo efficiënt mogelijk tegen zo laag mogelijke kosten met een advocaat die ons initiatief van harte steunt. Toch moeten we kosten maken en lopen we financiële risico’s als de staat volhardt in zijn mondkapjesbeleid.
Ademvrij.NU is geheel onafhankelijk, wordt niet gesubsidieerd, en draait volledig op vrijwilligers. Wij hebben sinds onze oprichting in het najaar van 2020 duizenden steunbetuigingen ontvangen. Onze Facebook-groep telt bijna 6.500 leden. Wij hopen dan ook op massale morele en financiële steun!
Zonder uw steun lukt het niet!
Voor meer informatie over Ademvrij.NU: zie onze website www.Ademvrij.NU
Zie ook ons Literatuuroverzicht voor wetenschappelijke informatie.
Ook kunt u via onze website promotiemateriaal en t-shirts bestellen.

Meer informatie over de juridische procedure

Ademvrij.NU heeft op 30 april 2021 de Staat der Nederlanden opgeroepen om de per 1 december 2020 in werking getreden Ministeriële Regeling Aanvullende Mondkapjesverplichting onverbindend te verklaren. 

De Staat heeft hierop per brief van 20 mei 2021 afwijzend gereageerd. 

Wat opvalt aan het antwoord van de staat is dat men erkent dat de mondkapjesplicht inbreuk maakt op onze fundamentele rechten, maar dat het zou gaan om een “beperkte inbreuk”. Het ministerie van VWS komt zelfs met het bizarre argument dat “de beperking van grondrechten door andere coronamaatregelen, zoals het verbod op groepsvorming, de verplichting om veilige afstand te bewaren en de gehele of gedeeltelijke sluiting van publieke plaatsen zoals scholen, horeca en theaters vele malen groter is dan waar het de verplichting betreft om een mondkapje te dragen.” Dit is een beetje als aanvoeren dat moord vele malen erger is dan mishandeling. Tja.

Daarnaast erkent het ministerie van VWS dat langdurig gebruik van mondkapjes schadelijk is, maar meldt doodleuk dat het kabinet “adviseert om niet langdurig een mondkapje te dragen”. Maar vele werknemers in winkels en andere zaken en in het OV, alsmede reizigers in het OV, worden wel degelijk door de staat gedwongen om langdurig een mondneusmaskers te dragen!

De brief van VWS kenmerkt de nonchalante houding van de staat ten opzichte van de mondkapplicht. Men doet alsof deze verregaande en schadelijke inbreuk op de lichamelijke integriteit niets voorstelt. Dit terwijl de mondkapplicht zoals die nu wordt voorgeschreven zonder enig precedent is en diep ingrijpt in de persoonlijke levenssfeer en lichamelijke integriteit van burgers.

Dit is voor ons onacceptabel. Ons doel is dan ook om iedere vorm van mondkapplicht ongedaan te maken. Het dragen van mondneusmaskers dient te allen tijde vrijwillig zijn. Wij leggen op dit moment (2 juni 2021) de laatste hand aan de dagvaarding, die binnenkort zal worden aangebracht.

Voor zover ons bekend is Ademvrij.NU de enige partij die een bodemprocedure voert tegen de mondkapjesregeling. Wij hebben goede contacten met de Stichting Ik Wil Gewoon Naar School, die een kort geding voert tegen de mondkapplicht, en bijvoorbeeld met het Meldpunt Mondkapjes, die wij zien als aanvullend op ons initiatief. Wij hebben gekozen voor een bodemprocedure, omdat hierbij een uitgebreidere toetsing mogelijk is dan in een kort geding. We vinden dat we geen mogelijkheid onbenut mogen laten om de mondkapplicht afgeschaft te krijgen.

Wist u dat?
  • … de wijze waarop de meeste mensen mondkapjes gebruiken (meerdere malen per dag, opgefrommeld, onder hun kin hangend, eraan friemelend) ingaat tegen de strikte hygiëne-richtlijnen waarmee het gebruik van deze medische materialen gepaard dient te gaan? Hierdoor leidt het dragen van mondkapjes niet alleen tot het inademen van bacteriën, schimmels en andere stoffen, maar ook tot méér in plaats van minder virus-besmettingen. Dit wordt bevestigd door onderzoek van het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), zeg maar het RIVM van de EU, waarop de Ministeriële Regeling Aanvullende Mondkapjesverplichting is gebaseerd.
  • … epidemiologisch onderzoek bevestigt dat de mondkapplicht geen enkel effect heeft op besmettingen met het corona-virus. Vergelijkende cijfers tussen landen en staten in perioden waar wel en geen mondkapplicht gold tonen aan dat mondkapjes niet effectief zijn.
  • … Jaap van Dissel van het RIVM in een presentatie aan de Tweede Kamer op 20 januari 2021 misleidende informatie heeft verstrekt over de effectiviteit van mondkapjes? Hij liet een grafiek zien waaruit een zeer minimaal (nauwelijks meetbaar) positief effect van mondkapjes zou blijken. In het wetenschappelijke artikel waar hij zich op baseert toont dezelfde grafiek (een geactualiseerde versie) echter een negatief effect (!), met andere woorden, het artikel laat zien dat mondkapjes per saldo leiden tot méér besmettingen.
  • … dat de woordvoerder van het RIVM, dr. Coen Berends, in een email aan  Ademvrij.NU nog in maart 2021 heeft bevestigd dat je “niet kunt spreken van een positief of negatief effect van mondkapjes in de publieke ruimte.”
Mocht u zich afvragen waarom u ondanks dit alles verplicht bent tot het dragen van een mondkapje op allerlei plekken, dan begrijpen wij dat volkomen! Misschien wordt het tijd om voor uw rechten en gezondheid op te komen en niet meer te gehoorzamen aan deze irrationele regelgeving?

geen bescherming

Deel dit artikel:
Fritsander Lahr (niet gecontroleerd)

In de figuur die Van Dissel op 201-2021 heeft laten zien wordt de schijn gewekt dat er een klein effect is waargenomen in de studie. Omdat de 0% effect waarde in het getoonde betrouwbaarheidsinterval ligt is er van een aangetoond effect geen sprake. De studie kan alleen concluderen dat er GEEN effect is gevonden. Dit is bij het ten onrechte niet getoonde plaatje overigens ook het geval.

Dit heb ik ook eerder al in een E-mail aan Karel Beckman geschreven.

Mochten jullie van mijn statistische expertise gebruik willen maken dan hoor ik het graag.

vr, 06/04/2021 - 16:42 Permalink
karel_beckman

Als antwoord op door Fritsander Lahr (niet gecontroleerd)

waarvan akte!

de woordvoerder van het RIVM, Dr. Coen Berends, heeft per email aan ons bevestigd dat er geen effect kan worden aangetoond van het dragen van mondkapjes in de publieke ruimte

het RIVM bevestigt dus dat de mondkapplicht geen medisch-wetenschappelijke onderbouwing heeft 

zo, 06/06/2021 - 00:00 Permalink
jos van der va… (niet gecontroleerd)

Als antwoord op door Schoukens (niet gecontroleerd)

Ik draag nergens meer een mondkapje. En krijg ook nergens commentaar. doe niet mee aan die onzin en wil niet ziek worden van mijn eigen luchtafval. Iedereen die nog zo'n kapje draagt werkt mee aan het idee dat de overheid denkt dat iedereen het eens is met de mondkapjes. er wordt een massaal acceptatie signaal afgegeven. foute boel. laat de overheid eerst maar zorgen dat onze luchtkwaliteit beter wordt.

ma, 06/07/2021 - 19:55 Permalink
RUTH (niet gecontroleerd)

The actual mandate of the muzzles is revenue on the sales. The RIVM knows muzzles are useless protection, but the 💶 money they get is too powerful to enforce and mandate their use.

vr, 06/04/2021 - 20:26 Permalink
Frank de Bakker (niet gecontroleerd)

Helemaal eens met jullie. Succes, hoe eerder hoe beter.

za, 06/05/2021 - 07:23 Permalink
Mathilde (niet gecontroleerd)

Wat een deugd te lezen dat er een grondige procedure gestart wordt, ik steun deze zeker!

Het gaat mij er om dat de waarheid achter het gebruik van mondkapjes bekend gaat worden. Voor mijzelf betekend deze verplichting dat ik mij persoonlijk aangetast voel in mijn lichamelijke integriteit en de beroofd in mijn vrijheid door het verplicht gebruik van een mondkapjes. De beroving in vrijheid wordt steeds bevestigd doordat communicatie nu zowel verbaal als non-verbaal vreselijk beperkt en verstoord wordt.
Wetende dat de uitkomst van de bodemprocedure vaststaat doordat er een partij is Nederland die de rechtsgang beheerst, ondersteun ik de procedure. Laat de waarheid nu dan toch eens aan een breder publiek gedeeld worden. Niet geschoten is altijd mis!

Wel bijzonder te lezen dat de spoedwetgeving dezelfde termijn kent als de pilot van de vaccins.

za, 06/05/2021 - 07:30 Permalink
Vakil (niet gecontroleerd)

Graag niet meer verplichten , ze voegen niets toe en zijn vreselijk en ongezond

za, 06/05/2021 - 08:39 Permalink
M. van Gurchom (niet gecontroleerd)

De mondkapjesplicht is om vele redenen gecontraindiceerd. Zoals uit de wetenschappelijke onderbouwing blijkt, heeft zij geen enkel positief effect op de verspreiding van C19.

Waar zij wèl een effect op heeft is op het induceren en in stand houden van irrationele angsten. Deze zijn door de overheid gezaaid door onjuiste informatie rond te spreiden en vermijdingsgedrag te verplichten. Dit heeft erin geresulteerd dat velen extreem angstig zijn geworden. Door het instandhouden van het vermijdingsgedrag zullen zij misschien wel nooit meer van hun angst en paniek verlost kunnen worden.

Het verminderen of uitdoven van (panische) angsten kan alleen wanneer vermijdingsgedrag stopt. Daarom zou er een VERBOD op de irrationele mondkapjes moeten komen ipv het toestaan op het VRIJWILLIG dragen ervan. Het (vrijwillig) dragen van een mondkapje houdt de irrationele angst bij de drager in stand en induceert die ook in anderen door de voorbeeldfunctie. Door het dragen van een mondkapje neemt de onmiddelijke angst/paniek voor de drager af, maar de psychotisch getinte fobische angsten, zullen erdoor vele jaren kunnen blijven voortduren.

De geestelijke mishandeling door de overheid, waar grote groepen mensen het slachtoffer van zijn geworden, moet stoppen. Door een mondkapjesVERBOD wordt het vermijdingsgedrag gestopt waardoor de kans het grootst is dat irrationele angsten zsm verminderen en zullen uitdoven.

za, 06/05/2021 - 09:47 Permalink
Frank vd Berg (niet gecontroleerd)

Op zich goed om zo'n procedure te proberen maar de rechtspraak laat maar weinig z'n tanden zien en als ze het al eens doen, past het kabinet gewoon de wetgeving weer aan.
- Sommigen zeggen dat zo'n kapje een heel klein beetje kan helpen (tot circa 1%) en als het aerosolen zijn zou het nog wel eens wat meer kunnen zijn afhankelijk van de omstandigheden
- Anderen zeggen dat zo'n kapje averechts werkt of slecht is voor de gezondheid, maar of dat geldt als je zo'n ding maar een half uurtje op hebt, kun je je afvragen. Er zijn genoeg beroepen waar zo'n ding gedragen wordt.

Einde november 2020 was het al voldoende om te zeggen "Alle kleine beetjes helpen, dus al helpt het maar een klein beetje, gewoon doen". Waarschijnlijk verandert een bodemprocedure hier weinig aan, als dit blijkbaar een houdbare proportionaliteitsafweging is.

Anderzijds zou je kunnen zeggen dat na 1,5 jaar "Corona crisis" er wel andere maatregelen denkbaar zijn die meer bijdragen aan 'minder virusverspreiding'. Zo is het zeker dat een zuurstofmasker wat het gezicht volledig afsluit met een zuurstofflesje op je rug, beter zal helpen dan een stoffen ding. En dan hoef je het anderen niet te verplichten, je bent zelf optimaal beschermd.

za, 06/05/2021 - 10:06 Permalink
Nan van Leeuwen (niet gecontroleerd)

Mooi werk. Wanneer je het in een bredere context plaats krijgt het misschien nog meer body. De overheid doet aan lapwerk en symptoom bestrijding. Ze had de miljarden structureel moeten inzetten en op de oorzaken focussen.. Luchtverontreiniging tegengaan, accijns op vliegen, varkensboeren uitkopen, ziekenhuizen bouwen, campagne voor gezond leven en roken duurder maken, tax op ongezond voedsel etcetc. Nu worden we gedwongen in de trein te stappen die de verkeerde kant uitrijdt met vaccinaties en inderdaad mondkapjes. Heel veel succes.

za, 06/05/2021 - 11:04 Permalink
Van Delden (niet gecontroleerd)

Mondkapjesplicht in publieke ruimten is als zodanig wel verschenen in Staatscourant, maar nooit getekend door de koning, dus NIET rechtsgeldig.

za, 06/05/2021 - 12:05 Permalink
hcidevries (niet gecontroleerd)

De Binnenlandsche Bataafsche Courant vraag of ze jullie procedure willen opnemen in hun artikelen.
Dit is wat vele mensen die ik ken willen. Ik draag hem niet meer. Nergens. Heb al een tijd een kaartje gekocht van uitzondering en dat werkt.

za, 06/05/2021 - 15:44 Permalink
Sil Smets (niet gecontroleerd)

Zoals ik begrepen heb, is de mondkapjesplicht geregeld in de wet tijdelijke maatrgelen. Die zou gelden to 1 juni j.l. En niet verlengd. En dus geen verplichting van dragen van mondkapjes meer?

za, 06/05/2021 - 16:14 Permalink
Michel Banen (niet gecontroleerd)

Tot nu toe kozen rechters allemaal de kant van de staat dus ik heb weinig hoop maar zal dit wel gaan volgen. Waarschijnlijk zal de rechtsgang bewust worden gefrustreerd en gerekt zodat de plicht zo lang mogelijk in stand wordt gehouden.

za, 06/05/2021 - 16:26 Permalink
Loes Laan (niet gecontroleerd)

Hoe schadelijk het is, weet ik. Maar breng de mensen die er heilig in geloven dat maar eens aan hun verstand! Het is als : " You can bring a horse to the water, but you can't make him drink ".

za, 06/05/2021 - 21:10 Permalink
M. van der Kna… (niet gecontroleerd)

Deze onzinnige maatregel maakt me agressief; ik kan er niet tegen een maatregel opgelegd te krijgen terwijl uit filmpjes blijkt dat kapjes geen effect sorteren.

za, 06/05/2021 - 23:32 Permalink
Ad Buijs (niet gecontroleerd)

Bij deze Q34 kan ik mijn stem niet uitbrengen. Is er een fout bij deze mail gemaakt?
Of hoeft er niet gestemd te worden, is het alleen een informatieve mail? (ben niet alles gaan lezen)

za, 06/05/2021 - 23:39 Permalink
Liz Vermeulen (niet gecontroleerd)

Vanaf dag één heb ik mijn uitzonderingsbriefje bij me. Ik ben nog nooit aangesproken door winkelpersoneel of mensen. Ik vind het ook je reinste kolder. Want eerst zeiden Rutte en de Jonge dat de maskers niet meer waren dan schijnveiligheid. Een paar maanden later werden de maskers verplicht gesteld. Wat is dat voor waanzin? Al die Corona maatregelen betekenen voor mij maar één ding: tot hoever kun je gaan met een volk te onderdrukken. Het overgrootste deel van het volk heeft het gepikt. Dus dat weten Rutten en de Jonge voor een volgende keer (of wie er ook in de plaats ķomt voor de Jonge.) Die mondkapjes zijn gewoon vuil en bacterie vangers. Die moet je niet willen opzetten. Daar moet een eind aankomen. Je kunt nu wel zeggen dat die per 1 september a.s. komen te vervallen, maar dat zie ik liever zwart op wit staan, dan dat ik dat uit de mond van Rutte of de Jonge hoor. Straks kunnen ze het zich ineens niet meer herinneren!

ma, 06/07/2021 - 14:57 Permalink
Anouk Kuiling (niet gecontroleerd)

De mondkapjes zijn niet handig voor dove en slechthorenden want ze kunnen niet liplezen en verstaan als iemand een mondkapje draagt. Ik ben zelf zwaar slechthorend en ik hoop dat mondkapjeplicht snel wordt afgeschaft.

ma, 06/07/2021 - 16:00 Permalink
ray vdweel (niet gecontroleerd)

ben 77 jaar heb altijd astmatische bronchitis en astma gehad , nu ik ouder wordt is mijn longkracht veel minder geworden , en die mondkapjes is echt een foltering voor mij , ik kan het niet erg lang dragen ,
In Mijn ogen zijn mondkapjes erg verwerpelijk ,en tegen de vrijheid van de mens , wij hebben recht vrij te ademen , en is noodzakelijk , omdat we zo dejuiste stoffen die onze longen nodig hebben en zo gezond blijven , alleen inademen met mondkapjes is funest voor onze gezond heid van een ieder die ademt , als we vrij kunnen ademen , het is echt een schande , dit is nog erger als de vrijheid In de oorlog 40 -45 , dus Ik hoop op zeer gezondverstand In de rechtspraak van dit land ,met dit onderwerp mondkapjes , echt dit kan niet en mag niet !

za, 06/12/2021 - 11:20 Permalink

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.