Ademvrij.NU start met bodemprocedure tegen mondkapplicht

,
poster baat niet

Ademvrij.NU is gestart met een bodemprocedure tegen de staat om de mondkapjesplicht in Nederland onwettig te laten verklaren.

Volgens Ademvrij.NU (officieel geheten: Nationaal Comité tegen Verplichte Mondkapjes, NCVM), is de verplichting tot het dragen van mondkapjes in publieke binnenruimten, het OV, onderwijs en bij contactberoepen contraproductief en schadelijk voor zowel de gezondheid als voor sociale contacten en het persoonlijk welbevinden van burgers. De mondkapplicht vormt om deze redenen een onacceptabele en disproportionele inbreuk op de grondrechten van burgers in Nederland, waaronder het recht op lichamelijke integriteit, stelt Ademvrij.NU.

Ademvrij.NU heeft op 30 april 2021 de Staat der Nederlanden opgeroepen om Ministeriële Regeling Aanvullende Mondkapjesverplichting, die op 1 december 2020 is ingegaan, onverbindend te verklaren. De Staat heeft hierop per brief van 20 mei 2021 afwijzend gereageerd. Voor Ademvrij.NU is dit reden om de bodemprocedure te starten. De dagvaarding zal op korte termijn worden aangebracht door de advocaat van Ademvrij.NU, Legal Nova te Amsterdam.

Het is de eerste keer dat in Nederland een bodemprocedure wordt gevoerd tegen de mondkapplicht. Een bodemprocedure is kostbaarder en tijdrovender dan een kort geding, maar heeft als voordeel dat een uitgebreidere toetsing mogelijk is, waarbij wetenschappelijk onderzoek en getuige-deskundigen kunnen worden betrokken. De proportionaliteit van de maatregel kan daardoor beter worden onderzocht.

Ademvrij.NU is ervan overtuigd dat een rechter die de wetenschappelijke onderbouwing voor de mondkapplicht onderzoekt tot de conclusie zal komen dat er geen deugdelijke basis voor bestaat. Integendeel, zoals Ademvrij.NU zal aantonen wijst het wetenschappelijk bewijs in omgekeerde richting: het dragen van mondkapjes is schadelijk voor de fysieke en mentale gezondheid én leidt eerder tot meer dan minder besmettingen met het coronavirus.

Informatie: info@ademvrij.nu

NB: Wij zetten de bodemprocedure door, ook al bestaat er een kans dat de mondkapplicht per 1 september 2021 zal worden ingetrokken. De overkoepelende wetgeving (de spoedwet) geldt nog tot september 2023. Dit betekent dat de regering op ieder gewenst moment per decreet weer een mondkapplicht kan invoeren, zelfs een nog uitgebreidere plicht dan nu het geval is. Wij willen de mondkapplicht permanent onwettig laten verklaren.

Steunt u onze actie?
Hebt u ook schoon genoeg van de nutteloze mondkapjes die het reizen in het OV onaantrekkelijk maken, het winkelen verpesten, sociale contacten ondermijnen, de ontwikkeling van kinderen verstoren, de eigen gezondheid schaden en het milieu belasten?
Vraagt u zich ook af hoe het mogelijk is dat de mondkapplicht ooit is ingevoerd in Nederland – een vorm van gedragsbeïnvloeding die indruist tegen alle adviezen van wetenschappelijke autoriteiten in?
Steun ons dan in onze juridische strijd tegen de mondkapplicht. Ga naar onze crowdfunding-pagina en doneer! Wij werken zo efficiënt mogelijk tegen zo laag mogelijke kosten met een advocaat die ons initiatief van harte steunt. Toch moeten we kosten maken en lopen we financiële risico’s als de staat volhardt in zijn mondkapjesbeleid.
Ademvrij.NU is geheel onafhankelijk, wordt niet gesubsidieerd, en draait volledig op vrijwilligers. Wij hebben sinds onze oprichting in het najaar van 2020 duizenden steunbetuigingen ontvangen. Onze Facebook-groep telt bijna 6.500 leden. Wij hopen dan ook op massale morele en financiële steun!
Zonder uw steun lukt het niet!
Voor meer informatie over Ademvrij.NU: zie onze website www.Ademvrij.NU
Zie ook ons Literatuuroverzicht voor wetenschappelijke informatie.
Ook kunt u via onze website promotiemateriaal en t-shirts bestellen.

Meer informatie over de juridische procedure

Ademvrij.NU heeft op 30 april 2021 de Staat der Nederlanden opgeroepen om de per 1 december 2020 in werking getreden Ministeriële Regeling Aanvullende Mondkapjesverplichting onverbindend te verklaren. 

De Staat heeft hierop per brief van 20 mei 2021 afwijzend gereageerd. 

Wat opvalt aan het antwoord van de staat is dat men erkent dat de mondkapjesplicht inbreuk maakt op onze fundamentele rechten, maar dat het zou gaan om een “beperkte inbreuk”. Het ministerie van VWS komt zelfs met het bizarre argument dat “de beperking van grondrechten door andere coronamaatregelen, zoals het verbod op groepsvorming, de verplichting om veilige afstand te bewaren en de gehele of gedeeltelijke sluiting van publieke plaatsen zoals scholen, horeca en theaters vele malen groter is dan waar het de verplichting betreft om een mondkapje te dragen.” Dit is een beetje als aanvoeren dat moord vele malen erger is dan mishandeling. Tja.

Daarnaast erkent het ministerie van VWS dat langdurig gebruik van mondkapjes schadelijk is, maar meldt doodleuk dat het kabinet “adviseert om niet langdurig een mondkapje te dragen”. Maar vele werknemers in winkels en andere zaken en in het OV, alsmede reizigers in het OV, worden wel degelijk door de staat gedwongen om langdurig een mondneusmaskers te dragen!

De brief van VWS kenmerkt de nonchalante houding van de staat ten opzichte van de mondkapplicht. Men doet alsof deze verregaande en schadelijke inbreuk op de lichamelijke integriteit niets voorstelt. Dit terwijl de mondkapplicht zoals die nu wordt voorgeschreven zonder enig precedent is en diep ingrijpt in de persoonlijke levenssfeer en lichamelijke integriteit van burgers.

Dit is voor ons onacceptabel. Ons doel is dan ook om iedere vorm van mondkapplicht ongedaan te maken. Het dragen van mondneusmaskers dient te allen tijde vrijwillig zijn. Wij leggen op dit moment (2 juni 2021) de laatste hand aan de dagvaarding, die binnenkort zal worden aangebracht.

Voor zover ons bekend is Ademvrij.NU de enige partij die een bodemprocedure voert tegen de mondkapjesregeling. Wij hebben goede contacten met de Stichting Ik Wil Gewoon Naar School, die een kort geding voert tegen de mondkapplicht, en bijvoorbeeld met het Meldpunt Mondkapjes, die wij zien als aanvullend op ons initiatief. Wij hebben gekozen voor een bodemprocedure, omdat hierbij een uitgebreidere toetsing mogelijk is dan in een kort geding. We vinden dat we geen mogelijkheid onbenut mogen laten om de mondkapplicht afgeschaft te krijgen.

Wist u dat?
  • … de wijze waarop de meeste mensen mondkapjes gebruiken (meerdere malen per dag, opgefrommeld, onder hun kin hangend, eraan friemelend) ingaat tegen de strikte hygiëne-richtlijnen waarmee het gebruik van deze medische materialen gepaard dient te gaan? Hierdoor leidt het dragen van mondkapjes niet alleen tot het inademen van bacteriën, schimmels en andere stoffen, maar ook tot méér in plaats van minder virus-besmettingen. Dit wordt bevestigd door onderzoek van het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), zeg maar het RIVM van de EU, waarop de Ministeriële Regeling Aanvullende Mondkapjesverplichting is gebaseerd.
  • … epidemiologisch onderzoek bevestigt dat de mondkapplicht geen enkel effect heeft op besmettingen met het corona-virus. Vergelijkende cijfers tussen landen en staten in perioden waar wel en geen mondkapplicht gold tonen aan dat mondkapjes niet effectief zijn.
  • … Jaap van Dissel van het RIVM in een presentatie aan de Tweede Kamer op 20 januari 2021 misleidende informatie heeft verstrekt over de effectiviteit van mondkapjes? Hij liet een grafiek zien waaruit een zeer minimaal (nauwelijks meetbaar) positief effect van mondkapjes zou blijken. In het wetenschappelijke artikel waar hij zich op baseert toont dezelfde grafiek (een geactualiseerde versie) echter een negatief effect (!), met andere woorden, het artikel laat zien dat mondkapjes per saldo leiden tot méér besmettingen.
  • … dat de woordvoerder van het RIVM, dr. Coen Berends, in een email aan  Ademvrij.NU nog in maart 2021 heeft bevestigd dat je “niet kunt spreken van een positief of negatief effect van mondkapjes in de publieke ruimte.”
Mocht u zich afvragen waarom u ondanks dit alles verplicht bent tot het dragen van een mondkapje op allerlei plekken, dan begrijpen wij dat volkomen! Misschien wordt het tijd om voor uw rechten en gezondheid op te komen en niet meer te gehoorzamen aan deze irrationele regelgeving?

geen bescherming

1 antwoord

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] bodemprocedure die Ademvrij.NU, met steun van ANBB, is opgestart tegen de Staat om de mondkapplicht in Nederland […]

Reacties zijn gesloten.