Ouders en docenten aan scholen: neem stelling over mondkapjes

,
Fryslan

Ingezonden artikel van Andrea de Jong, Lucie Rijpstra en Nora Ait Ali in De Leeuwarder Courant van 5 november 2020.

Het dragen van een mondkapje wordt op veel middelbare scholen verplicht en gehandhaafd. Zorgen scholen hiermee voor een gezonde en veilige leeromgeving voor onze kinderen?

Wij vragen ons als ouders en leerkrachten af of het verplichten van mondkapjes vanuit rationele overwegingen wordt gedaan of dat er sprake is van een emotioneel besluit, waarbij vanuit angst wordt gereageerd. We zijn van mening dat het van belang is dat er een open, publiek debat komt, waarbij de ratio boven de emotie wordt gesteld. En dat er ook gesproken wordt over nut en noodzaak, waarbij keuzes van leerlingen worden gerespecteerd. Immers: het onderwijs is een pedagogische setting en kennisomgeving. Leerkrachten, besturen en directies zouden bij uitstek moeten vertrouwen op data en onderzoek, kennis en ratio.

Directies van scholen voelen zich op dit moment door de landelijke overheid en de VO-raad (koepelorganisatie voor het voortgezet onderwijs) genoodzaakt om de voorgeschreven koers en bijbehorende richtlijnen voor het gebruik van mondkapjes uit te voeren. Gevolg is dat er op lokaal en regionaal niveau discussies ontstaan over de sociale, mentale en fysieke veiligheid van het dragen van mondkapjes. Een deel van de leerlingen komt thuis met klachten over benauwdheid, hyperventilatie, duizeligheid en misselijkheid. Naar aanleiding daarvan nemen ouders contact op met de desbetreffende school, waar ze vervolgens van directeuren, mentoren en leerkrachten te horen krijgen dat men de regels en voorschriften dient uit te voeren en dat hier geen of weinig ruimte voor discussie in is.

En daar wringt volgens ons de schoen. Immers, scholen zijn verantwoordelijk voor een veilig en gezond schoolklimaat, waar het welbevinden van leerlingen voorop staat. Ook voor leerkrachten dient de omgeving veilig te zijn. Wij vragen ons echter af in hoeverre de verantwoordelijkheid daarvoor bij kinderen kan en mag worden gelegd. Wij vinden dat dit nooit zover mag gaan dat het ten koste van hun gezondheid gaat. Op dit moment worden van bovenaf maatregelen opgelegd waarvan wij als ouders en leerkrachten vinden dat die een veilige en gezonde omgeving in de weg staan.

‘Tijd dat de ratio boven de emotie wordt gesteld’

Het opleggen van een mondkapjesplicht bij kinderen, is geen oplossing voor het bezweren van de angst van leerkrachten en ouders. Uit vele wetenschappelijke onderzoeken, uitspraken van ministers en woordvoerders van het RIVM en ook uit testen door de TU Delft voor het televisieprogramma Kassa blijkt dat het een ineffectieve maatregel is. Daarbij blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat het dragen van een mondkapje ernstige gevolgen kan hebben. Zo wordt de toxische grens na één minuut dragen van een masker al ruim overschreden.

Het wordt daarom tijd dat de ratio boven de emotie wordt gesteld. Dat scholen, directies, leerkrachten en ouders in alle openheid naar zichzelf kijken en het eigen gedrag, zelf gaan nadenken en stelling gaan nemen in de wenselijkheid van mondkapjes. Dat er reflectie komt op nut en noodzaak van mondkapjes en op de sociale, mentale en fysieke veiligheid van mondkapjes voor leerlingen. Het wordt tijd dat men onderzoek doet naar feiten over COVID-19, in het belang van onze kinderen. Het is tijd voor een open debat over mondkapjes op school.

Andrea de Jong (Leeuwarden), Lucie Rijpstra (Stiens) en Nora Ait Ali, (Amsterdam) hebben kinderen op de middelbare school. Het artikel is uit naam van een grote groep bezorgde ouders en leerkrachten van middelbare scholieren geschreven en ingezonden. Voor het delen van zorgen en klachten aangaande het mondkapjesbeleid op middelbare scholen in Friesland, ga naar https://meldpuntmondkapjes.frl/

Voor een standaard bezwaarschrift (nog enigszins in concept-vorm) gemaakt door Ademvrij.NU zie hier: https://docs.google.com/document/d/1O4JccGydu2tQaTpFxbWry_oCEKgHI8lWJ-MRceqoF5w/edit

1 antwoord
  1. Jan Bergmans
    Jan Bergmans zegt:

    Strafadvocaat
    Het kan ook een idee zijn om met een groep ouders een strafadvocaat in te huren en het schoolbestuur aansprakelijk te stellen voor een “ongezonde leeromgeving”. In plaats van mondkapjes kan er beter gewerkt worden aan ventilatie en ionisatie en CO2 melders in de lokalen ophangen.

Reacties zijn gesloten.