Stop mondkapjesplicht: het baat niet, schaadt wel

,
fake smile

Mondkapjes – ze baten niet, maar schaden wel degelijk. Ze trekken een spoor van ellende door middelbare scholen en rukken nu zelfs op naar de basisschool. Dit terwijl er geen enkele medische basis voor is – integendeel. De mondkapjes vormen eerder een gevaar dan een bescherming voor de volksgezondheid, zowel lichamelijk als psychisch.

De mondkapjesplicht breidt zich gestaag uit over het land. Sinds 1 december ligt er een ministeriële regeling aan ten grondslag die door de Tweede Kamer is goedgekeurd, ondanks een volslagen gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing. Op middelbare scholen heerst nu al een angst- en strafcultuur door de mondkapjesplicht, en nu komt zelfs de basisschool in beeld, waarbij we kleine kinderen verantwoordelijk gaan stellen voor de gezondheid van ouderen.

Laten zien dat je deugt

Hoe heeft het zover kunnen komen? Tot begin april bestond er wereldwijd consensus onder experts dat het dragen van mondkapjes niet het juiste antwoord is op een epidemie als deze. Dat vonden de WHO, het RIVM, het CDC (Amerikaanse RIVM) en bijvoorbeeld Dr. Fauci, de hoogste Amerikaanse gezondheidsadviseur, die op 8 maart 2020 nog zei: “Er is geen reden om met een masker rond te gaan lopen.” Hij waarschuwde ook voor onvoorziene consequenties: “mensen blijven aan hun masker prutsen en hun gezicht aanraken.” De WHO meldde op 30 maart dat zij “bij de aanbeveling blijft om geen masker te dragen als je niet ziek bent of niet zorgt voor iemand die ziek is.” (Zie Alex Berenson’s Unreported Truths About Covid-19 and Lockdowns: Masks, 24 november 2020)

In de loop van april 2020 veranderde het beleid echter, onder meer in de V.S., en kwam het CDC met een aanbeveling om wel maskers te gaan dragen, later gevolgd door de WHO. Waarom die koerswijziging, blijft speculeren. Fauci gaf wel een hint op een persconferentie in mei, waarop hij zei: “I mean, it’s sort of respect for another person, and have that person respect you. …. [I wear masks] because I want to make it be a symbol for people to see that that’s the kind of thing you should be doing.” Het ging dus om een soort van solidariteit, laten zien dat je deugt.

De mondkapjesdwang breidde zich razendsnel uit over de wereld, met draconische regels in veel landen zoals Spanje, Italië en Frankrijk, waar zelfs buiten en op basisscholen mondkapjes verplicht werden. En deze trend wordt eerder erger dan beter: in Frankrijk willen ze op scholen nu drielaagse mondkapjes verplicht gaan stellen.

In Nederland duurde het relatief lang voordat de verplichting er kwam. Minister De Jonge noemde mondkapjes heel terecht een vorm van “schijnveiligheid”. Toch kwam de verplichting er – onder druk van de media en de (met name linkse) oppositie. De Ministeriële Regeling was het resultaat van de motie Klaver die op 30 september door 120 van de 150 Tweede Kamerleden werd aangenomen.

In het Kamerdebat ontbrak een rationele analyse echter volledig. Argumenten als “alle beetjes helpen”, “gedragsbeïnvloeding” of “een signaal afgeven” voerden de boventoon. De Parlementariërs lijken bevangen te zijn geweest door angst en een noodzaak om daadkrachtig te lijken.

Kippengaas voor muggen

Kijken we nuchter naar de feiten, dan blijkt de medisch-wetenschappelijke onderbouwing voor mondkapjesdracht op zijn best flinterdun. Er is ook niet ineens nieuw wetenschappelijk bewijs bijgekomen dat noopte tot bijstelling van de kennis die tot april 2020 door iedereen werd geaccepteerd.

In de Regeling aanvullende mondkapjesverplichtingen covid-19waarin de mondkapjesplicht is vastgelegd wordt niet meer dan één wetenschappelijke referentie aangevoerd, een rapport van de ECDC (European Centre for Disease Control), waaruit zou blijken dat mondkapjes zinvol zijn. Wie echter dit rapport erop naslaat, krijgt een heel ander beeld. Over niet-medische mondmaskers bijvoorbeeld, waar de Ministeriële Regeling vanuit gaat, staat: “Er zijn geen aanwijzingen dat niet-medische mondmaskers of andere gezichtsbedekkingen een effectief middel voor ademhalingsbescherming zijn voor de drager van het masker.” Sterker: “In één onderzoek bleek het gebruik van katoenen chirurgische maskers een hoger risico (!) op penetratie van micro-organismen en influenza-achtige ziekteverwekkers op te leveren dan niet-gebruik van maskers.”

Het ECDC-rapport stelt weliswaar dat er “beperkt indirect bewijs” is dat niet-medische mondmaskers verspreiding van het virus tegengaan, maar dat blijkt te zijn gebaseerd op slechts één onderzoek uit China waarin mondmaskers één onderdeel waren van diverse maatregelen.

Met betrekking tot medische maskers wordt enige effectiviteit gemeld ter voorkoming van de verspreiding van virusdeeltjes via “druppels”. Het probleem is alleen dat de virusoverdracht meestal niet plaatsvindt via druppels, maar via aerosolen, die veel kleiner zijn en niet  door de maskers worden tegengehouden. De meeste mondkapjes zijn voor aerosolen wat kippengaas is voor muggen. (Zie referenties hieronder.)

Wat betreft de virusdeeltjes die wel in “druppels” zitten, beleidsmakers lijken volledig voorbij te gaan aan het feit dat “tegenhouden” niet hetzelfde is als “laten verdwijnen”. De coronavirusdeeltjes die worden tegengehouden, alsmede bacteriën, schimmels en deeltjes van andere virussen, verdwijnen niet, maar verzamelen zich in het mondkapje. Veilig gebruik van mondkapjes vergt dan ook een uitgebreid protocol van hygiënemaatregelen (handen wassen vóór en na gebruik, kapje niet aanraken, maximaal 4 uur dragen), dat in dagelijkse, niet-medische omstandigheden onmogelijk te handhaven is. Door kinderen op school al helemaal niet.

Dat heeft tot gevolg dat mondkapjes juist extra risico’s met zich meebrengen, zoals ook vermeld in het ECDC-rapport. Daarin staat: “Het risico bestaat dat onjuiste verwijdering van het mondmasker, de omgang met een besmet mondmasker of een sterkere neiging om het gezicht aan te raken tijdens het dragen van een mondmasker door gezonde personen het risico op overdracht juist vergroot.” Hier wordt niet over gerept in de Ministeriële Regeling, terwijl het gaat om mogelijke schade aan de volksgezondheid.

Wat betreft gedragsbeïnvloeding, het idee dat het dragen van mondkapjes zal leiden tot extra veilig gedrag, wordt door het ECDC rapport weersproken. Integendeel, het rapport waarschuwt juist voor een averechts effect: “Het gebruik van mondmaskers kan een vals gevoel van veiligheid geven, wat leidt tot suboptimale fysieke afstand, slechte ademhalingsetiquette en handhygiëne – en zelfs niet thuisblijven als iemand ziek is.”

U vraagt, wij draaien

Dat mondmaskers niet werken, zoals het ECDC rapport min of meer erkent, is geen verrassing. Er is een enorme hoeveelheid onderzoeksliteratuur die deze stelling bevestigt. Op de website van www.ademvrij.NU staat een literatuuroverzicht voor wie het wil nalezen. Vermeldenswaard is ook dat epidemiologische gegevens geen enkele ondersteuning bieden voor de mondkapjesplicht. Er is het afgelopen jaar geen enkele relatie gebleken tussen de invoering van mondkapjesmaatregelen en coronaslachtoffers. (Zie bijvoorbeeld: “Helaas, mondkapjes zijn zinloos” en “De effectiviteit van mondkapjesplicht in tien grafieken.)

Na april zijn er wel enkele wetenschappelijke artikelen verschenen waarin de effectiviteit van mondkapjes werd verdedigd, maar die zijn zonder uitzondering, zoals immunoloog Dr Carla Peeters schreef in HP/De Tijd, van slechte kwaliteit. Het belangrijkste artikel, dat op 1 juni verscheen, was afkomstig van de WHO.

In dat artikel, dat een belangrijke stimulans gaf voor de uitrol van mondkapjesregelingen in de wereld, werden 29 studies geanalyseerd. Daarvan bleken er echter slechts vier betrekking te hebben op SARS-COV-2, en slechts drie op niet-medische situaties. Daarvan liet één geen effect zien, en één was gebaseerd op telefoongesprekken in Beijing. Bij de studies zat geen enkel volwaardig dubbelblind onderzoek. De auteurs van de WHO-studie erkennen dan ook dat de zekerheid van hun bewijsvoering “klein” is. Het WHO-rapport is typerend voor de politisering van de wetenschap die steeds meer een u-vraagt-wij-draaien karakter heeft gekregen.

Schuldgevoelens en schaamte

Niet alleen zijn mondkapjes dus ineffectief en zelfs contraproductief ten aanzien van virusverspreiding, ze hebben ook nog bijkomende schadelijke effecten. Daarbij zijn onder meer:  inademing van in mondkapjes opgehoopte bacteriën en schimmels, wat kan leiden tot luchtweginfecties en longontsteking; huidirritaties; zuurstoftekort en kooldioxideoverschot bij inademing, wat kan leiden tot hoofdpijn en diverse andere vormen van gezondheidsschade, waaronder een suboptimale ontwikkeling van de hersenactiviteit bij kinderen. (Zie hieronder voor referenties.)

Dat betreft alleen nog maar de lichamelijke effecten. Misschien nog ernstiger, maar moeilijker te kwantificeren zijn de psychische effecten die de mondkapjesdwang met zich meebrengt. Door het missen van gezichtsuitdrukking is er minder interactie en minder non-verbale communicatie tussen mensen. Kinderen leren minder goed non-verbale communicatie te interpreteren, en zichzelf uit te drukken, juist in de fase waarin hun sociale identiteit zich ontwikkelt. Ze leren daardoor minder op zichzelf te vertrouwen.

Mondkapjes benadrukken ook voortdurend gevaar: angst voor virussen, angst voor overdracht. Aan kinderen worden schuldgevoelens en schaamte bijgebracht doordat ze verantwoordelijk worden gesteld voor ziekte en dood in de gehele maatschappij. Kinderen die geen mondkapje kunnen of willen dragen worden uitgesloten en vaak door leraren beschuldigend toegesproken. Experts waarschuwen dat het dragen van mondkapjes ook schadelijk kan zijn voor de ontwikkeling van het kinderbrein door functieverlies van bepaalde hersengebieden.

Het Meldpunt Mondkapjes Middelbare Scholen heeft onlangs nog een zwartboek gepresenteerd aan de Tweede Kamer met vele schokkende verhalen die de straf- en angstcultuur laten zien die op scholen heerst door de mondkapjes. Het aantal zelfmoordpogingen onder kinderen en jongeren is de laatste maanden schrikbarend gestegen.

Maar ook tussen volwassenen, in het OV en in winkels, zorgen mondkapjes voor onderling wantrouwen, angst en stress. Veel mensen met een beperking, die geen mondkapje kunnen dragen, voelen zich buitengesloten en mijden het openbaar vervoer.

Ernstige en ingrijpende inbreuk

In het licht van dit alles is het onbegrijpelijk dat onze bestuurders de mondkapjesplicht afdoen als een lichte maatregel, onder het mom van “alle beetjes helpen”. De mondkapjesplicht laat diepe sporen na in de samenleving. Hij vormt ook een dramatische inbreuk op de lichamelijke integriteit van de burger, een grondwettelijk recht. Niet voor niets heeft de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) de Ministeriële Regeling gekraakt.

NOvA stelde in een advies dat de regeling een “ernstige” en “ingrijpende inbreuk” vormt op de grondrechten van burgers. Er is “sprake van een (verdere) beperking van de privacy van de burger die impact heeft op het dagelijkse doen en laten van die burger.” Volgens NOvA “kan een inperking van grondrechten in een democratische samenleving (ook bij wet) alleen plaatsvinden indien dit noodzakelijk en evenredig is.” Maar de “noodzaak [is] noch uit het voorstel noch uit de huidige toelichting daarop gebleken.”

Naarmate de lockdown langer duurt, lijken de maatregelen die worden genomen alleen maar draconischer en paniekeriger te worden. Mondkapjesregels breiden zich uit, er wordt een keiharde vaccinatiecampagne gevoerd door de overheid, er is sprake van verplichte tests, quarantaines, steeds maar afstand houden, een avondklok.

Hoe ver willen we gaan? Waar ligt de grens? Waar blijft de afweging tussen de steeds hoger oplopende kosten en de zeer beperkte baten? Bizar genoeg blijkt uit alle statistieken dat er geen relatie is tussen lockdown-maatregelen, waaronder de mondkapjesplicht, en het aantal coronagevallen. Dat werd onlangs nog bevestigd in een studie van wetenschappers van Stanford University, die op 24 december 2020 uitkwam.

Gezonde mensen maken anderen niet ziek

Wat op dit moment volledig lijkt te ontbreken bij bestuurders, en bij de meerderheid van de bevolking, is enig besef dat gezonde mensen, die geen symptomen van corona hebben, andere mensen niet ziek maken, zoals psychiater Marcel Tóth en internist-infectioloog Hannah Visser onlangs nog uitlegden in een belangwekkend artikel in het vakblad Medisch Contact

De bekende Dr Fauci zei hetzelfde in januari 2020: “Het belangrijkste dat mensen moeten weten is dat historisch gezien, zelfs als er sprake is van enige asymptomatische transmissie, in de hele geschiedenis van luchtweg-virussen, asymptomatische besmetting nooit de motor is geweest van uitbraken…. Een epidemie wordt niet gedreven door asymptomatische dragers.” Dit werd ook bevestigd door epidemioloog Maria van Kerkhove van de WHO op 8 juni (asymptomatische transmissie is “zeer zeldzaam”) en door andere studies, zoals een grote studie onder tien miljoen mensen in Wuhan gepubliceerd op 20 november 2020 in Nature.

Als asymptomatische besmetting geen bedreiging is – en we weten uit de geschiedenis dat dit zo is – dan vervalt de basis onder alle maatregelen, inclusief de mondkapjesplicht. Alleen mensen die ziek zijn, moeten thuis blijven.

Wij roepen Parlement en regering dan ook op om de mondkapjesplicht af te schaffen. Wij roepen scholen en schoolbesturen op om hun zorgplicht ten aanzien van onze kinderen voorop te stellen en de mondkapjesplicht op school zo snel mogelijk ongedaan te maken. Het wordt hoog tijd dat we de angst van ons afschudden, en het bijgeloof in mondkapjes achterlaten waar het hoort: in de vuilnisbak van de geschiedenis.

Referenties (een kleine selectie)

Virusverspreiding vindt (voornamelijk) plaats door aerosolen

Zie deze studie, Size distribution and sites of origin of droplets expelled from the human respiratory tract during expiratory activities, uit 2009 in het Journal of Aerosol Science. En deze studie uit juli 2020 in The Lancet van Dr Kevin Fennelly van het National Heart, Lung and Blood Institute: Particle sizes of infectious aerosols: implications for infection control, die stelt: “There is no evidence that some pathogens are carried only in large droplets.”

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html#Spread (een erkenning van de CDC, de Amerikaanse tegenhanger van het RIVM, van het belang van aerosolen);

https://first10em.com/covid-19-is-spread-by-aerosols-an-evidence-review/ (uitgebreid en uitstekend onderbouwd artikel van prof. dr. Justin Morgenstern, noodarts bij het Markham Stoufville Hospital, professor aan de Universiteit van Toronto en lid van de Covid-19 Advisory for Ontario);

https://www.ijidonline.com/article/S1201-9712(20)32558-3/fulltext (Zuidkoreaanse studie over aerosoloverbrenging van covid19).

https://www.uva.nl/content/nieuws/persberichten/2020/09/aerosolen-blijven-lang-hangen-in-onvoldoende-geventileerde-liftcabine.html (een studie van het Institute for Physics van de Universiteit van Amsterdam).

Ineffectiviteit van mondkapjes (kleine selectie, zie ook het literatuuroverzicht op de website van Ademvrij.NU):

https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/5/19-0994_article

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20584862/.

https://aaqr.org/articles/aaqr-13-06-oa-0201.

https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-1342 (een gericht onderzoek naar de capaciteit van niet medische mondkapjes om het covid19 virus tegen te houden)

https://rationalground.com/more-mask-charts/

Schadelijke effecten van mondkapjes:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7296904/ (een onderzoek over her-besmetting door onoordeelkundig gebruik van mondkapjes).

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31159777/ (een onderzoek naar verontreiniging met virussen van mondkapjes bij gezondheidszorgpersoneel).

https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-1342 (een eerder genoemd onderzoek dat ook wijst op het gevaar van verontreiniging van mondkapjes door zich ophopende virusdeeltjes; de auteurs hebben het artikel onder druk van de redactie terug moeten trekken, ondanks aanbod van de auteurs het artikel te actualiseren met nieuwe data).

https://www.ademvrij.nu/video-interview-dr-carla-peeters-mondkapjes-mogelijk-schadelijk-voor-longweefsel

https://www.ademvrij.nu/studie-mondkapjes-leiden-tot-verhoogde-co2-innames-fysieke-en-psychische-klachten

https://www.ademvrij.nu/het-dragen-van-een-mondkapje-niet-sociaal-maar-juist-gevaarlijk-voor-jezelf-en-voor-je-medemense

https://www.msn.com/en-us/health/wellness/maskne-how-to-prevent-acne-breakouts-due-to-face-mask/ar-BB15niqx

https://tkp.at/2021/02/08/dauernutzung-von-masken-traegt-bei-zu-lungenkrebs-und-andren-krankheiten/

https://phillipschneider.com/mask-mouth-dentists-warn-gum-disease-and-tooth-decay-have-increased-50-since-mask-mandates-began/

https://www.msn.com/en-us/health/medical/bacteria-is-growing-on-your-mask/ar-BB1bagFN

1 antwoord

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] Zie ook onze open brief aan het Parlement: Stop mondkapjesplicht, het baat niet, schaadt wel. […]

Reacties zijn gesloten.