Open brief aan de Tweede Kamer: maak een einde aan de mondkapjesdwang

,
Open brief Tweede Kamer

De mondkapjesplicht heeft geen medisch-wetenschappelijke basis, maakt zware inbreuk op de vrijheid en lichamelijke integriteit van de Nederlandse burger, en levert zelfs gezondheidsschade op. De stichting Ademvrij.NU roept onze volksvertegenwoordigers op om een einde te maken aan deze dwangmaatregel. We moeten weer vrij kunnen ademen – en lachen.

Geachte leden van de Tweede Kamer,

Op 1 december is de verplichting van kracht geworden om in voor publiek vrij toegankelijke binnenruimten mondkapjes te dragen. Deze verplichting is het resultaat van de motie Klaver over dit onderwerp van 30 september die door 120 van de 150 Tweede Kamerleden aangenomen werd. Het aannemen van deze motie betekende een keerpunt in het beleid ter bevechting van het covid-19 virus.

In de eerste lockdown in maart 2020 zocht de regering vooral de vrijwillige medewerking van het Nederlandse volk bij de bestrijding van het virus. Na de heropening werden terecht geen mondkapjes voorgeschreven omdat het wetenschappelijk niet vaststond dat deze ook maar enige bescherming konden bieden tegen coronabesmetting en men dientengevolge de individuele burger nooit een zodanig de persoonlijke integriteit schendende maatregel kon opleggen. Dit besluit werd breed gesteund, getuige uitspraken van onder meer de minister van Volksgezondheid en de directeur van het RIVM.

In veel andere landen werd helaas een ander beleid gevoerd. In Spanje bijvoorbeeld werden overal binnen de bebouwde kom mondkapjes verplicht, ook kinderen op de basisschool moesten eraan geloven, zelfs tijdens de gymnastiekles. Sommige landen daarentegen, zoals Zweden en Japan, gingen niet over tot een mondkapjesplicht, en doen dat nog steeds niet.

Deze variëteit in beleid heeft er toe geleid dat we veel data ter beschikking hebben waaruit valt af te leiden wat het effect is van een mondkapjesplicht. Het resultaat: op epidemiologisch niveau is er geen enkele relatie tussen mondkapjesmaatregelen en sterfte aan het coronavirus. Zie bijvoorbeeld deze artikelen:

Helaas: Lockdowns zijn zinloos

De effectiviteit van mondkapjesplicht in tien grafieken

Dat mondkapjesplicht geen effect blijkt te hebben op het verloop van het coronavirus,  is goed te verklaren, want ook vanuit mechanistisch oogpunt is er geen enkele reden om aan te nemen dat mondkapjes effectief zijn in het voorkomen van virusverspreiding. De mondkapjesverplichting is gebaseerd op twee reeds achterhaalde ideeën, en wel dat het virus zich met name verspreidt via relatief grote druppels die vrijkomen bij niezen, hoesten, schreeuwen of zingen, en dat met covid-19 geïnfecteerde personen de ziekte over kunnen dragen voordat deze zich openbaart d.m.v. de kenmerkende symptomen, of te wel door asymptomatische besmetting.

In de tussentijd evenwel hebben we veel nieuwe dingen kunnen leren over het gedrag van het covid-19 virus. Zo weten we bijvoorbeeld nu dat het een luchtvirus is, d.w.z. dat het zich voornamelijk verspreidt door aerosolen en niet of in zeer beperkte mate via druppels. Vele wetenschappelijke publicaties staven deze bewering. Hieronder de meest recente publicaties:

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html#Spread (een erkenning van de CDC, de Amerikaanse tegenhanger van het RIVM, van het belang van aerosolen);

https://first10em.com/covid-19-is-spread-by-aerosols-an-evidence-review/ (uitgebreid en uitstekend onderbouwd artikel van prof. dr. Justin Morgenstern, noodarts bij het Markham Stoufville Hospital, professor aan de Universiteit van Toronto en lid van de Covid-19 Advisory for Ontario);

https://www.ijidonline.com/article/S1201-9712(20)32558-3/fulltext (Zuidkoreaanse studie over aerosoloverbrenging van covid19).

https://www.uva.nl/content/nieuws/persberichten/2020/09/aerosolen-blijven-lang-hangen-in-onvoldoende-geventileerde-liftcabine.html (een studie van het Institute for Physics van de Universiteit van Amsterdam).

Mondkapjes hebben daarom geen enkele zin, want die aerosolen zijn zo klein dat zij ongehinderd door de mazen van het textiel waarvan die mondkapjes gemaakt zijn, heen kunnen dringen. Een mondkapje houdt een aerosol net zo effectief tegen als kippengaas een zwerm muggen. Zelfs de zogeheten FFP2 maskers, met een maasdichtheid van 600 nm, kunnen virussen, die een diameter hebben tussen de 80 en 300 nm, alleen enigszins tegenhouden indien de aerosolen waarin deze zich bevinden groter zijn dan 600 nm, hetgeen uiterst onwaarschijnlijk is. Voor wetenschappelijke literatuur omtrent de effectiviteit van mondkapjes, zie:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20584862/.

https://aaqr.org/articles/aaqr-13-06-oa-0201.

https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-1342 (een gericht onderzoek naar de capaciteit van niet medische mondkapjes om het covid19 virus tegen te houden)

literatuuroverzicht op de website van Ademvrij.NU

De ineffectiviteit van mondkapjes blijkt opvallend genoeg ook uit de studie gepubliceerd door het  European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) die nota bene door de regering is aangevoerd in de “Regeling aanvullende mondkapjesverplichtingen covid-19”. Dit is de enige wetenschappelijke referentie in de Regeling, maar uit deze studie blijkt geenszins dat mondkapjes effectief zijn in het voorkomen van virusverspreiding!

In dit artikel staat letterlijk:

“Er zijn geen aanwijzingen dat niet-medische mondmaskers of andere gezichtsbedekkingen een effectief middel voor ademhalingsbescherming zijn voor de drager van het masker. Over het geheel genomen bleken verschillende niet-medische mondmaskers een zeer laag filterrendement te hebben (2–38%). In één onderzoek bleek het gebruik van katoenen chirurgische maskers een hoger risico (!) op penetratie van micro-organismen en influenza-achtige ziekteverwekkers op te leveren dan niet-gebruik van maskers.”

En:

“Er is beperkt indirect bewijs waaruit blijkt dat van verschillende materialen vervaardigde niet-medische mondmaskers de afgifte van door hoesten vrijkomende ademhalingsdruppels [over aerosolen wordt niet eens gesproken] in de omgeving kunnen verminderen,

Het “beperkte indirecte bewijs” blijkt één (!) onderzoek te zijn uit China, waarover wordt gemeld:

Het is niet bekend of het gebruik van deze maskers in de openbare ruimte verband houdt met de lagere COVID-19-percentages die in sommige van deze landen worden waargenomen, omdat maskergebruik slechts een van de vele responsmaatregelen en -praktijken is die in deze landen zijn toegepast …”

Vervolgens wordt ook nog gemeld:

“Het gebruik van mondmaskers kan een vals gevoel van veiligheid geven, wat leidt tot suboptimale fysieke afstand, slechte ademhalingsetiquette en handhygiëne – en zelfs niet thuisblijven als iemand ziek is.”

En:

“Het risico bestaat dat onjuiste verwijdering van het mondmasker, de omgang met een besmet mondmasker of een sterkere neiging om het gezicht aan te raken tijdens het dragen van een mondmasker door gezonde personen het risico op overdracht juist vergroot.”

Kortom, de Ministeriële Regeling Mondkapjesplicht wordt gerechtvaardigd op grond van één wetenschappelijk artikel, waaruit blijkt dat mondkapjes niet werken, en zelfs tot hogere risico’s leiden! Zie ook dit artikel: https://www.ademvrij.nu/mondkapjesplicht-berust-op-wetenschappelijk-drijfzand-blijkt-uit-eigen-rapport-van-regering

In de tussentijd zijn ook de bewijzen zich gaan opstapelen dat de vrees voor asymptomatische besmetting, waar de WHO aanvankelijk zo bezorgd over was, ongegrond is:

https://www.nature.com/articles/s41467-020-19802-w (gepubliceerd op 20 november 2020 in Nature naar asymptomatische besmetting onder de 10 miljoen inwoners van Wuhan, China).

De conclusies van genoemd onderzoek laten aan duidelijkheid niets te wensen over, en wel dat asymptomatische besmetting als uitgesloten beschouwd moet worden.

Gezien het bovenstaande is duidelijk dat een wetenschappelijk-medische onderbouwing voor de mondkapjesplicht ten enenmale ontbreekt. Gezien de kans dat het dragen van mondkapjes een “vals gevoel van veiligheid” kan geven, volgens het ECDC artikel dat ten grondslag ligt aan de regeling, is er ook geen gedragsexperimentele basis voor de mondkapjesplicht, mocht dat al een rechtvaardiging vormen voor een maatregel als deze, hetgeen wij zeker niet onderschrijven.

Het wordt echter nog erger, want ook is inmiddels meer dan duidelijk dat het dragen van mondkapjes diverse schadelijke neveneffecten met zich meebrengt, waaronder:

  • herbesmetting door terug-inademen van in het lichaam aanwezige virussen, met name in die gevallen waarin virussen zich via druppels verspreiden
  • inademing van in mondkapjes opgehoopte bacteriën en schimmels, hetgeen zelfs kan leiden tot luchtweginfecties en longontsteking
  • huidirritaties
  • zuurstoftekort en kooldioxideoverschot bij inademing, hetgeen kan leiden tot diverse vormen van gezondheidsschade en een suboptimale ontwikkeling van de hersenactiviteit bij kinderen

Vooral het gevaar van herbesmetting en longontstekingen moet niet worden onderschat, fenomenen die overigens al bekend waren gezien de strenge ARBO-wetgeving rond het dragen van mondkapjes bij bepaalde werkzaamheden:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7296904/ (een onderzoek over her-besmetting door onoordeelkundig gebruik van mondkapjes).

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31159777/ (een onderzoek naar verontreiniging met virussen van mondkapjes bij gezondheidszorgpersoneel).

https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-1342 (een eerder genoemd onderzoek dat ook wijst op het gevaar van verontreiniging van mondkapjes door zich ophopende virusdeeltjes; de auteurs hebben het artikel onder druk van de redactie terug moeten trekken, ondanks aanbod van de auteurs het artikel te actualiseren met nieuwe data).

https://www.ademvrij.nu/video-interview-dr-carla-peeters-mondkapjes-mogelijk-schadelijk-voor-longweefsel

https://www.ademvrij.nu/studie-mondkapjes-leiden-tot-verhoogde-co2-innames-fysieke-en-psychische-klachten

https://www.ademvrij.nu/het-dragen-van-een-mondkapje-niet-sociaal-maar-juist-gevaarlijk-voor-jezelf-en-voor-je-medemensen

Het betreft hier alleen nog maar de lichamelijke schade die het gebruik van mondkapjes met zich meebrengt. Er is ook nog een psychologische en sociale kant. Mondkapjes creëren angst, wantrouwen en afstand bij mensen en tussen mensen. Ze leiden tot een gespannen sfeer in winkels en in het openbaar vervoer. Op scholen hebben ze geleid tot een nare angst- en dwangcultuur die de veilige en vertrouwde leeromgeving van onze jeugd heeft aangetast. Daarvan getuigen onder meer het initiatief www.ikwilgewoonnaarschool.nl en de vele schokkende berichten die binnenkomen op het Meldpunt Mondkapjes Middelbare Scholen (www.meldpuntmondkapjes.nl).

We willen hier niet ingaan op de redenen waarom, ondanks alle bezwaren die er zijn tegen mondkapjes, het gebrek aan onderbouwing en zelfs een negatief advies van OMT en RIVM, de regering toch heeft besloten tot deze maatregel, met instemming van een grote meerderheid van de Tweede Kamer.  

In het debat op 30 september ontbrak een rationele analyse gebaseerd op grondige kennis van zaken volledig; uitsluitend hoorde men argumenten als “alle beetjes helpen” of minder nobele en weinig met de feitelijke bestrijding van de pandemie te maken hebbende uitlatingen als “gedragsbeïnvloeding” of “een signaal afgeven”. Regering en Tweede Kamer lijken bevangen te zijn geweest door irrationele angst en, opgezweept door sommige media, een poging om daadkrachtig te lijken.

Het resultaat was de Ministeriële Regeling – een maatregel zonder precedent, waarin de regering met instemming van de Tweede Kamer het Nederlandse volk een dwangmaatregel heeft opgelegd die geen enkele medische onderbouwing heeft, en diep ingrijpt in de persoonlijke vrijheid, levenssfeer en lichamelijke integriteit van burgers.

Dit is wetgeving die in een rechtsstaat als Nederland gewoon niet thuis hoort, om zowel ethische als juridische redenen. Zwaar in de persoonlijke levenssfeer ingrijpende dwangmaatregelen zoals een mondkapjesplicht stuiten op art. 11 van onze grondwet waarin de onaantastbaarheid van het eigen menselijk lichaam wordt gegarandeerd. Nu mag de wet voorzien in uitzonderingen op dit en andere grondrechten, doch de Nederlandse rechtspraktijk schrijft voor dat de wettelijke beperkingen altijd proportioneel, aantoonbaar effectief en subsidiair dienen te zijn.

De Nederlandse rechter heeft weliswaar niet het recht de wet te toetsen aan de grondwet (art. 120), maar art. 94 van dezelfde grondwet zegt dat de Nederlandse rechter de plicht heeft Nederlandse wetten te toetsen aan door Nederland ondertekende internationale verdragen, waaronder het Verdrag van Lissabon dat de wettelijke basis vormt voor het functioneren van de Europese Unie en dat de eerbiediging van een aantal individuele grondrechten garandeert. Hierdoor is het voor de Nederlandse rechter toch mogelijk vast te stellen in hoeverre de wet de in de grondwet gegarandeerde grondrechten eerbiedigt.

Gezien de kennis die wij nu hebben over de effectiviteit van mondkapjes en die in deze open brief uitgebreid aan de orde gekomen is, kunnen maatregelen die hiertoe verplichten, toetsing aan de grondwet op geen enkele manier weerstaan.

Met tevredenheid stellen wij dan ook vast dat uit landen om ons heen er steeds meer gerechtelijke uitspraken komen die het opleggen van dwangmaatregelen als mondkapjes zo niet verbieden, dan toch wel zwaar beperken:

https://orf.at/stories/3194827/ (bericht van Oostenrijkse publieke omroep: vonnis van het Oostenrijkse grondwetsgerechtshof, hoogste gerechtelijke instantie in Oostenrijk, dat de mondkapjesplicht op alle scholen onrechtmatig verklaart).

https://www.xandernieuws.net/algemeen/rechtbank-van-rome-oordeelt-dat-alle-corona-maatregelen-ongegrond-en-illegitiem-zijn/ (rechtbank van Rome oordeelt dat alle vrijheidsbeperkende coronamaatregelen ongegrond zijn; met bronvermelding).

https://actu.fr/occitanie/foix_09122/ariege-l-arrete-prefectoral-imposant-le-port-du-masque-dans-tout-le-departement-juge-illegal_38340364.html (vonnis van de regionale rechtbank in Toulouse dat de mondkapjesplicht illegaal in de regio Occitanië illegaal verklaart).

Op 17 maart 2021 worden er algemene verkiezingen gehouden en is het te verwachten dat het terugwinnen van afgenomen vrijheden en het behoud van bestaande vrijheden uitermate belangrijk zullen zijn en wel eens doorslaggevend kunnen zijn bij het bepalen van de keuze op wie te stemmen.

Het zou alle politieke partijen, die de afgelopen maanden stelselmatig voor alle vrijheidsbeperkende maatregelen gestemd hebben, sieren om ruim voor de komende algemene verkiezingen zich grondig te herbezinnen op de tot heden bewandelde weg van lockdowns en het opdringen van vaccins, maar bovenal van de mondkapjesdwang, die ons land en onze samenleving zoveel lelijker, angstiger en somberder heeft gemaakt, die zovele gezichten ontsiert, die onze kinderen een trauma bezorgt, die ons als mensen zelfs tot potentiële vijanden van elkaar maakt.

Helaas bestaan in veel landen om ons heen soortgelijke maatregelen, ingegeven door waarschijnlijk dezelfde irrationele en ondeugdelijke motivatie. Er zijn echter ook genoeg landen waar geen mondkapjesplicht geldt. En dan: slavernij bestond ook ooit overal ter wereld. Iemand moest deze wantoestand als eerste beëindigen. Dat geldt ook voor de mondkapjesdwang.

Wij roepen u als volksvertegenwoordigers op om ervoor te zorgen dat de Regeling Mondkapjesplicht per 1 maart niet wordt verlengd. Wij gaan ervan uit dat u niet de verantwoordelijkheid wenst te nemen voor de gezondheidsschade en psychische schade die mondkapjes veroorzaken. U heeft in eerste instantie gefaald om de bevolking die u vertegenwoordigt te beschermen. Wij roepen u op om dat niet nog een keer te doen. Wij zijn ervan overtuigd dat u, indien u de mondkapjesplicht afgeschaft weet te krijgen, als bevrijders zult worden onthaald door een meerderheid van de bevolking.

Wij danken u voor uw aandacht.

Met vriendelijke groet,

Ademvrij.NU