Orde van Advocaten kraakt wetsvoorstel mondkapjes: geen medische noodzaak, geen juridische grondslag

Ingediend door Karel Beckman op 04/11/2020 - 15:55
middeleeuwen

De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) roept het kabinet op het wetsvoorstel voor de mondkapjesplicht in te trekken. Het kabinet wil per 1 december de “adviezen” die nu gelden (verplichte mondkapjes in openbare binnenruimtes, OV, op scholen en dergelijke) in de wet verankeren. De NOvA stelt onomwonden dat de medische noodzaak voor de wet ontbreekt en daarmee de rechtsgeldigheid. De advocaten adviseren het kabinet daarom “de mondkapjesverplichting te herbeschouwen omdat bij gebreke aan een medische noodzaak daarvoor geen grondslag bestaat.”

Op 3 november heeft de NOvA advies uitgebracht over de “regeling aanvullende mondkapjesverplichtingen covid-19” alsmede de “tijdelijke regeling maatregelen covid-19”. Dit zijn twee ministeriële regelingen voortkomend uit de beruchte “spoedwet” die het kabinet de mogelijkheid geeft dergelijke maatregelen te treffen. In de “tijdelijke regeling” staan een aantal algemene maatregelen, de “mondkapjesregeling” richt zich uitsluitend op de mondkapjesverplichtingen die het kabinet aan het Nederlandse volk wil opleggen.

De NOvA kreeg overigens maar een week de tijd om te reageren – een “onmogelijke” termijn om tot een afgewogen advies te komen, schrijven de advocaten.

De NOvA stelt om te beginnen vast dat de beide regelingen “ernstige” en “ingrijpende inbreuken” zijn op de grondrechten van burgers. Er is “sprake van een (verdere) beperking van de privacy van de burger die impact heeft op het dagelijkse doen en laten van die burger.” De NOvA acht “het principieel onjuist dat een dergelijke beperking via een ministeriële regeling kan worden opgelegd.”

Volgens de advocaten “kan een inperking van grondrechten in een democratische samenleving (ook bij wet) alleen plaatsvinden indien dit noodzakelijk en evenredig is. De NOvA is van mening dat de noodzaak noch uit het voorstel noch uit de huidige toelichting daarop is gebleken.” Oef, dat laat aan duidelijkheid niets te wensen over.

Medische noodzaak ontbreekt

De NOvA merkt op dat maatregelen “de uitoefening van grondrechten zo min mogelijk [dienen] te beperken en aan dat doel evenredig [moeten] zijn. Daarbij geldt uitgaande van deze proportionaliteitstoets altijd de medische noodzaak als centrale toets bij het treffen van maatregelen.” De advocaten stellen echter vast dat dit bij de ministeriële regelingen niet het geval is: “De adviescommissie [van de NOvA] merkt reeds nu op dat uit de Regelingen (vaak) niet blijkt dat in het geval van de daarin neergelegde individuele maatregelen deze toetsing is verricht …”

Ook interessant: de NOvA vraag zich af “of de aanleiding tot (extra) maatregelen kan worden gevonden in – uitsluitend – argumenten die zijn ontleend aan de druk op de zorg. Dit betreft immers een andere medische noodzaak dan die waarin de Wet Publieke Gezondheid (Wpg), de Wet en de Regelingen beogen te voorzien.”

"Nu veel mensen zelf voorzien in mondkapjes (huisvlijt) dan wel hergebruik voorstaan (in strijd met adviezen overheid), kan niet worden gesproken van een persoonlijk beschermingsmiddel in de zin van de wet. Daarmee ontvalt de wettelijke basis aan deze maatregel.”

Ook van de onderbouwing van de mondkapjesregeling laat het NOvA weinig heel. NOvA stelt: “Uitgangspunt is dat een mondkapje heeft te gelden als een persoonlijk beschermingsmiddel als bedoeld in de Wet, en de verplichting tot het dragen ervan zowel medisch noodzakelijk als proportioneel dient te zijn. Kort gezegd dient dus vast te staan dat een mondkapje bestemd is om te worden gedragen teneinde de eigen of een andere persoon zoveel mogelijk te beschermen tegen overdracht van het virus.”

Echter, “uit de toelichting op de Regeling volgt niet van een onderbouwde medische noodzaak, anders dan dat enig positief effect wordt verwacht in aanvulling op bestaande maatregelen, specifiek in situaties waar het houden van afstand niet altijd lijkt te lukken en in het geval van een toenemend aantal besmettingen.”

De NOvA wijst erop dat de minister verwijst naar een advies van het Outbreak Management Team (OMT) van 13 oktober waaruit de medische noodzaak zou blijken. Maar volgens de NOvA is dat helemaal niet het geval. “Het OMT vraagt aandacht voor een eenduidige lijn voor wat betreft mondkapjes, maar onthoudt zich van een oordeel over de medische noodzakelijkheid ervan. Het OMT omschrijft zelfs situaties waarin het dragen van een mondkapje een tegengesteld effect met zich kan hebben dan wel tot onzekerheid kan leiden (p. 7 en volgende van dit advies).”

De advocaten vervolgen: “De gebrekkige onderbouwing voor wat betreft de medische noodzaak klemt te meer nu – zoals ook het OMT terecht signaleert – geen eisen worden gesteld aan de kwaliteit van de mondkapjes. Bij gebreke aan enige inhoudelijke kwaliteitseis, valt niet in te zien dat de verplichting tot het dragen van een mondkapje medisch noodzakelijk is. Immers, de bescherming die de verschillende soorten mondkapjes bieden varieert met de kwaliteit daarvan. Nu veel mensen zelf voorzien in mondkapjes (huisvlijt) dan wel hergebruik voorstaan (in strijd met adviezen overheid), kan niet worden gesproken van een persoonlijk beschermingsmiddel in de zin van de wet. Daarmee ontvalt de wettelijke basis aan deze maatregel.” (cursivering toegevoegd)

Routekaart

Een enorm probleem dat door NOvA wordt gesignaleerd dat is nergens in de regeling wordt aangegeven onder welke omstandigheden hij weer wordt opgeheven. Eerder heeft het kabinet een “routekaart” gepubliceerd met vier “dreigingsniveaus”, maar tot verbazing van de NOvA worden de wetsvoorstellen niet gekoppeld aan die routekaart!

“Het is de adviescommissie [van de NOvA] niet duidelijk of het dragen van een mondkapje ook in het geval van een lagere besmettingsgraad nog steeds als noodzakelijk wordt geacht. Deze maatregel wordt volgens de minister gerechtvaardigd door het toegenomen aantal besmettingen. Niet gemotiveerd is onder welke omstandigheden bij een afnemend aantal besmettingen toch onverkort kan worden vastgehouden aan de verplichting tot het dragen van een mondkapje.”

De adviezen van de NOvA bevatten nog veel meer ontluisterende kritiek op de voorstellen van het kabinet. De advocaten stellen vast dat jongeren “ten volle [worden] geraakt” door de maatregelen terwijl zij van het coronavirus nauwelijks last hebben. Ze betwijfelen of de “totale sluiting” van de horeca “een aanvaardbare inmenging oplevert gelet op de medische noodzakelijkheid, de proportionaliteit en de subsidiariteit.” Ze vragen zich af hoe het kan dat het betaald voetbal wel door kan gaan en andere topsporten niet. Ze vinden ook de boetes veel te hoog.

De NOvA zegt het niet met zoveel woorden maar uit dit heldere advies blijkt zonder meer dat de regering dictatoriale maatregelen neemt, die grondrechten als privacy en het recht op lichamelijke integriteit aantasten, zonder dat daarvoor enige noodzaak is. Wat moeten we dan concluderen over waar deze regering mee bezig is? Of over een parlement dat hoogstwaarschijnlijk wel weer akkoord zal gaan met de voorstellen?

Deel dit artikel:
Jan (niet gecontroleerd)

Als antwoord op door Anoniem (niet gecontroleerd)

En nu mag de rechtspraak nog laten zien dat ze onafhankelijk zijn van de overheid. Want als na zo'n vernietigend rapport van NoVA zo'n regeling toch doorgaat dan kan een weldenkende (?) rechter niet anders dan de boetes die eruit voortvloeien ongeldig verklaren.

do, 11/05/2020 - 10:56 Permalink
Sibil peeters (niet gecontroleerd)

Als antwoord op door Jan (niet gecontroleerd)

#Ditismijnzorg

‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️

The lack of any such recommendation is understandable given that the great weight of scientific evidence shows unmistakably that wearing face masks for extended periods is harmful to
people’s health, safety and emotional well-being, especially to young children.‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️

An Evidence Based Scientific Analysis of Why Masks are Ineffective, Unnecessary, and Harmful

Jim Meehan, MD is an ophthalmologist and preventive medicine specialist with over 20 years of experience and advanced training in immunology, inflammation, and infectious disease. He has performed well over 10,000 surgical procedures. His research experience includes investigating associations between military vaccinations and Gulf War Syndrome. Dr. Meehan is also trained in internal medicine, addiction medicine, endocrinology, integrative medicine, functional medicine, and nutrition.

Dr. Meehan is a former editor of the medical journal, “Ocular Immunology and Inflammation.” Dr. Meehan has peer-reviewed thousands of medical research studies. With this experience and expertise, Dr. Meehan has dedicated his career to protecting his patients and the public from the fraud, corruption, and pseudoscience so often used by agents and agencies whose motives and interests have resulted in American medicine and pharmaceutical drugs becoming the third leading cause of death in the United States.

Key Points

Decades of the highest-level scientific evidence (meta-analyses of multiple randomized controlled trials) overwhelmingly conclude that medical masks are ineffective at preventing the transmission of respiratory viruses, including SAR-CoV-2.
Those arguing for masks are relying on low-level evidence (observational retrospective trials and mechanistic theories), none of which are powered to counter the evidence, arguments, and risks of mask mandates.
The majority of the population is at very low to almost no risk of severe or lethal disease from CoVID-19. Children are at an extraordinarily low risk of dying from CoVID-19. Based on CDC published data, 99.99815% of children that contract CoVID-19 survive.
Transmission of SARS-CoV-2 among children in schools and daycares is very rare.
Masks worn properly are well documented to cause harm to their wearers. Masks worn improperly, re-used, or contaminated are dangerous.
Any reasonable risk to benefit analysis of medical masks concludes that the risks overwhelmingly outweigh the benefits.
Children are at imminent risk of harm from mask mandates.

Outline

Evidence Based Medicine: How we (should) make decisions in science and medicine
Masks are Ineffective

a. Mixed Messages from the Experts

b. The Evidence Against Masks

c. The Evidence For Masks
Masks are Unnecessary

a. Fear and Politics are Subverting Science and Reason

b. Masking Children in Schools is Unnecessary - So Says The Science
Masks are Harmful: 17 Ways that Masks Can Cause Harm
Masking School Children is Ineffective, Unnecessary, and Harmful

a. Mandatory masks in school are a ‘major threat’ to children's’ health, doctors warn

b. Forcing Children to Wear Masks in Schools is Unnecessary

c. Forcing Children to Wear Masks for Long Periods Risks Causing Them Physical Harm

d. Forcing Children to Wear Masks for Long Periods Risks Causing Them Mental and Psychological Harm
Evidence Based Medicine: How we (should) make decisions in science and medicine

High-level versus Low-level Evidence - the Hierarchy of Medical Evidence

Advocates for mask mandates simply don’t have the highest-levels of scientific evidence to support their arguments. They can only cite low-level science - retrospective observational studies.

Evidence hierarchies are often applied in evidence-based practices and are integral to decision making in medicine and the practice of evidence-based medicine (EBM). The following is from the Wikipedia definition and description of this issue:

A hierarchy of evidence (or levels of evidence) is a heuristic used to rank the relative strength of results obtained from scientific research. There is broad agreement on the relative strength of large-scale, epidemiological studies. More than 80 different hierarchies have been proposed for assessing medical evidence.[1] The design of the study (such as a case report for an individual patient or a blinded randomized controlled trial) and the endpoints measured (such as survival or quality of life) affect the strength of the evidence. In clinical research, the best evidence for treatment efficacy is mainly from meta-analyses of randomized controlled trials (RCTs).[2][3] Typically, systematic reviews of completed, high-quality randomized controlled trials – such as those published by the Cochrane Collaboration – rank as the highest quality of evidence above observational studies, while expert opinion and anecdotal experience are at the bottom level of evidence quality.[2][4]

vr, 11/06/2020 - 19:17 Permalink
Ed (niet gecontroleerd)

Als antwoord op door Jan (niet gecontroleerd)

Wat gebeurd er als dit voorstel alsnog naar de Hoge raad gaat, dan redden de Orde van Advokaten dit oo kniet, zo heb ik vernomen. Maar die mondkapjes heeft volgens mij, en vele met mij een heel ander doel dan die Covid-19, het is meer om alle mensen de mond te snoeren, Net zoals, als die spoedwet er door komt het demonstreren verboden gaat worden. Dit kabinet maakt ons Nederland helemaal kapot. Wie kan dit stoppen

zo, 11/15/2020 - 20:12 Permalink
Colinda cordes (niet gecontroleerd)

Als antwoord op door Ed (niet gecontroleerd)

Kijkt u ook eens op bpoc2020.nl dit staat voor : Buiten Parlementaire Onderzoeks Commissie

Elke zaterdag en zondag vanaf 12.00 live via deze site waar virologen,artsen,psychiaters, etc hun visie geven.Deze wordt afgenomen door een Meester dr. welke als zijn de onder ede wordt opgenomen en tevens op schrift wodt gesteld welke ook op deze site te downloaden is.

za, 11/21/2020 - 15:57 Permalink
A (niet gecontroleerd)

Als antwoord op door Jan (niet gecontroleerd)

En nu moeten al die advocaten en rechters eens echte stappen ondernemen en de schuldigen aan alle ellende door lockdown enz aanpakken en alle maatregelen van tafel vegen. Als deze NoVA zo groot is, dan moeten ze ook goede stappen kunnen ondernemen om ons weer normaal te kunnen laten leven.

di, 11/17/2020 - 10:46 Permalink
René (niet gecontroleerd)

Als antwoord op door Jan (niet gecontroleerd)

We gaan het even afwachten wat de rechters gaan doen met de eerste die de zaak aanspant.
Hopelijk zullen ze hem/haar vrijspreken.
Maar bij een bekeuring hoort dan ook een verplichte test te zijn om aan te tonen dat de persoon in kwestie wel of niet positief is op het corona virus.
Mijn inziens wel positief getest dan is de boete terecht, niet positief getest boete afgewezen.
Ben benieuwd wat de rechters gaan doen.

ma, 11/30/2020 - 13:51 Permalink
Coby Braakman (niet gecontroleerd)

Als antwoord op door Anoniem (niet gecontroleerd)

Vreselijk slecht voor de gezondheid: "niet werkende" mondkapjes. Deeltjes komen in de longen en organen krijgen te weinig ziurstof. O.a. de hypocampus. Belachelijke regeling. Monddood maken, dat is het.

do, 11/05/2020 - 22:43 Permalink
Ellis (niet gecontroleerd)

Als antwoord op door Anoniem (niet gecontroleerd)

Idd zijn de leden denk ik niet allemaal even snugger, of sommigen wel en weten maar al te goed waar ze mee bezig zijn. Ik heb mij ernstig verwonderd welk n gedraai de Jonge toepast bij n simpele vraag in de ministerraad die door Van Haga gesteld werd over deze muilkorf/ mondkapjes plicht. Door de voorzitter tweemaal erop gewezen dat hij geen antwoord geeft op de vraag die Van Haga stelt of er n onderzoek is gedaan naar de bewezen effectiviteit van deze ondingen. Uiteindelijk was het antwoord daar en duidelijk. Nee dus. Lijkt alleen gemakkelijk om regels te kunnen handhaven.

zo, 11/29/2020 - 18:23 Permalink
Ellis (niet gecontroleerd)

Als antwoord op door Anoniem (niet gecontroleerd)

Idd zijn de leden denk ik niet allemaal even snugger, of sommigen wel en weten maar al te goed waar ze mee bezig zijn. Ik heb mij ernstig verwonderd welk n gedraai de Jonge toepast bij n simpele vraag in de ministerraad die door Van Haga gesteld werd over deze muilkorf/ mondkapjes plicht. Door de voorzitter tweemaal erop gewezen dat hij geen antwoord geeft op de vraag die Van Haga stelt of er n onderzoek is gedaan naar de bewezen effectiviteit van deze ondingen. Uiteindelijk was het antwoord daar en duidelijk. Nee dus. Lijkt alleen gemakkelijk om regels te kunnen handhaven.

zo, 11/29/2020 - 18:23 Permalink
R Smit (niet gecontroleerd)

Als antwoord op door Anoniem (niet gecontroleerd)

Het is toch te gek voor woorden dat die dingen die geen enkele bescherming bieden verplicht kunnen worden zo kan je zien dat de rechter doet wat het kabinet hen oplegt totaal oneerlijk

wo, 03/03/2021 - 14:13 Permalink
Vrijheidendemens (niet gecontroleerd)

Laat men naar dit filmpje kijken. Hoe de maker van de PCR test zelf uitlegd hoe er fraude met deze test kan worden gedaan. Manipulatie bij de cycles, = vergrootten van de moleculen, hoe meer je vergroot hoe meer je vind dus ook meer positief op allerlei dode of levende virussen, bacterien kan testen. Hoe minder je vergroot, minder cycles, hoe minder positieven. Een regering kan zo dus de bevolking in zijn greep houden. Wat ook gebeurt om zo een dictatuur te worden. Maar uiteindelijk verzwakt het virus door mutaties en groepsimmuniteit zorgt ervoor dat het verdwijnt, hoeveel je ook zou willen vergrooten, de natuur en ons immuunsysterm zorgen ervoor dat alles weer recht wordt getrokken. Sinds de schepping van de aarde.
2e punt is dan ook GEEN vaccin die niet de 10 jr op bijwerkingen heeft doorstaan en ook je immuunsysteem aantast.
Deze man de maker is net voor de pandemic uitbrak overleden aan een longontsteking. Hij zegt in het filmpje dat mensen zoals hij niet gewenst zijn daar hij overal bekend maakte dat de PCR test niet voor diagnostiek februikt kon worden. Zijn dood is dan ook toevallig?
https://youtu.be/Ljxah4NrYKU

do, 11/05/2020 - 17:21 Permalink
Fam. Kooij (niet gecontroleerd)

Goed om te horen. Een proces tegen mondkapjes maakt dan hopelijk veel kans.

do, 11/05/2020 - 21:39 Permalink
Antje (niet gecontroleerd)

buiten de mondkapjes, is de orde bereid om verder te gaan? Zoja dan hoor ik dit heel graag.

do, 11/05/2020 - 23:12 Permalink
M Kramer (niet gecontroleerd)

Vanwege het recht om vrij in en uit te ademen weiger ik een mondkapje te gaan dragen. Maar wat zijn mijn rechten en wie verdedigd de weigeraars?

do, 11/05/2020 - 23:48 Permalink
karel_beckman

Als antwoord op door M Kramer (niet gecontroleerd)

we moeten gaan kijken wat onze rechten uiteindelijk waard zijn - wij zijn pas net begonnen met deze actie - we willen hier nu juridische structuur aan geven, donaties inzamelen en kijken of we dit juridisch kunnen aanvechten - ook willen we andere acties gaan voeren - 

vr, 11/06/2020 - 10:29 Permalink
Agnes Zelissen (niet gecontroleerd)

Als antwoord op door karel_beckman

Ik ben heel blij dat deze onwettige onderdrukkende maatregel nu door advocaten wordt aangevochten. Ik hoop dat er nog eerlijke rechtspraak bestaat en wens jullie heel veel succes !

vr, 11/06/2020 - 11:23 Permalink
Monika Van mun… (niet gecontroleerd)

Ik zou ook graag dat het niet verplicht wordt,ik vraag me af of het werkt ,ik draag die niet is veel te benauwd voor mij en met zovele mensen

vr, 11/06/2020 - 09:18 Permalink
Lydia Burgers (niet gecontroleerd)

Wat ben ik blij met jullie actie !
Ik voel me zo ongelukkig in de gemaskerde wereld 😢
De mensen weten dat het om schijnveiligheid gaat en daarom begrijp ik hen niet.
Het voelt zo oneerlijk en dom.
We mogen nooit verplicht gemuilkorfd worden omdat het onmenselijk, onderdrukkend, vernederend en ongezond is !!
Met heel veel dank !

Lieve groet
Lydia

vr, 11/06/2020 - 09:43 Permalink
Marjo (niet gecontroleerd)

Eindelijk gezond verstand!!! Het is zeer benauwend en claustrofobisch

vr, 11/06/2020 - 11:19 Permalink
karel_beckman

Als antwoord op door Patricia (niet gecontroleerd)

zie hier: https://www.ademvrij.nu/wij-zoeken-hulp

dit wordt een gevecht van de lange adem ...

er komt een donatiemogelijkheid, er komen acties 

als je concreet iets kunt doen, stuur dan een mailtje svp 

heel erg bedankt!

 

vr, 11/06/2020 - 20:11 Permalink
Yvon (niet gecontroleerd)

Jeetje goed nieuws dat het wordt aangevochten
Het is ook niet te verkkaren al de tegenstrijdigheden Het is je mondood maken en nog iets de angst wird bij sommige enirm opgeschaalt en ook daar gaat Rutte aan voorbij (moedwillig) ik begrijp dat jullie nog verder willen gaan nou zeker doen we willen onze rechten terug
Gr Yvon

vr, 11/06/2020 - 13:11 Permalink
R. Overmars (niet gecontroleerd)

Hoop van harte dat het dragen van mondkapjes een eigen keuze mag blijven!
Ik wil graag vrij kunnen blijven ademen!
Ze zijn onhygiënisch, ongezond en zeker niet werkzaam tegen een virus.

vr, 11/06/2020 - 16:06 Permalink
Aukje Veldhuis (niet gecontroleerd)

Ik heb enige maanden geleden een verplichte PCR moest doen bij een spoed operatie in het Alrijne Ziekenhuis en anders niet geholpen zou worden. Hoe zit dit als ik blijvende schade in de hersenen hierdoor heb gekregen. Dit is een waarschuwing aan mensen die ook voor een spoedoperatie dit afgedwongen wordt. Nergens krijg je een informatie met wat er in zit, welke schade dit gaat opbrengen in een langere stadia. wat zijn de gevolgen, als de regering dit met een falend beleid in dictatuur straks ook nog op wil leggen bij kinderen. Het was een pijnlijk rotgevoel en hoop dat kleine kinderen dit per direct bespaart blijft voor nu en de toekomst?

vr, 11/06/2020 - 16:22 Permalink
Wietze R Mast (niet gecontroleerd)

Vanaf het begin van de coronacrisis heb ik mij verbaasd, dat verplichting van het dragen van mondkapjes, door geen enkele oppositie partij, zoals de PVV en de FvD hier tegen bezwaar maken. Ze blazen vaak hoog van de toren, maar als het erop aankomt, laten ze het afweten. Zo zie ik dat straks ook, wanneer vaccinatie verplicht wordt gesteld. Dan laten ze zich waarschijnlijk ook niet horen. Echt een slappe hap.

vr, 11/06/2020 - 17:00 Permalink
Anja Versteeg (niet gecontroleerd)

Als horeca-ondernemer heb ik al maanden buikpijn, een benauwd en drukkend gevoel en hoge bloeddruk van deze aankomende verplichting, naast de andere enorme zorgen die we hebben. Regelmatig krijg ik te horen dat ik toch zeker zo'n ding moet dragen om te zorgen dat we snel weer open mogen. Zo triest dat niemand eens gewoon naar mij kijkt en ziet dat ik er gewoon ziek van ben.......

vr, 11/06/2020 - 17:08 Permalink
Barbara (niet gecontroleerd)

Hierbij bevestig ik ons telefoongesprek d.d. 6 november 2020. Tijdens het gesprek heb ik u meegedeeld dat ik uw zaak, bekend onder bovenstaand kenmerk, in behandeling heb genomen.

Situatie
U bent bij de Albert Heijn geweigerd omdat u geen mondkapje wilde dragen. De desbetreffende medewerker heeft u hiertoe verplicht, maar u bent van mening dat hij geen wettelijke basis heeft om u hiertoe te kunnen verplichten. Uw vraag is dan ook wat uw rechten hierin zijn en of er mogelijkheden zijn om deze medewerker in persoon aan te spreken.

Juridisch
Vastgesteld zou moeten worden dat de medewerker onrechtmatig ex. artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek tegenover u heeft gehandeld door u de toegang te weigeren wegens het niet dragen van een mondkapje. Meer concreet: er dient sprake te zijn van een onrechtmatige inbreuk op uw persoonlijke levenssfeer. Helaas moet ik u meedelen dat een winkelier inderdaad een dergelijke verplichting aan haar klanten mag opleggen. De overheid heeft namelijk het dringende advies uitgebracht om in openbare binnenruimtes een mondkapje te dragen en wil dit ook wettelijk vastleggen. De wet in formele zin die hieraan ten grondslag ligt (Tijdelijke Wet Maatregelen Covid-19) is al aangenomen en zal waarschijnlijk begin december 2020 in werking treden. De Nederlandse rechter mag wetten niet aan de Grondwet toetsen, hetgeen volgt uit artikel 120 van de Grondwet.

Ook heeft de overheid op haar website https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderneme… aangegeven dat winkeliers klanten mogen weigeren indien de winkel als regel het dragen van een mondkapje heeft ingevoerd.

Los van het feit dat er op dit moment dus nog geen wettelijke basis voor de verplichting van het dragen van mondkapjes is, is er mijns inziens geen sprake van onrechtmatig handelen van AH. Zij volgt immers het dringend advies van de regering op en de overheid informeert ondernemers/winkeliers zelf dat zij klanten mogen weigeren bij het niet dragen van een mondkapje. Een dergelijk handelen van/namens AH kan in mijn ogen dan ook niet onrechtmatig zijn. Sterker nog, als AH dat niet doet, kan dat wel eens onrechtmatig nalaten jegens andere klanten en personeel opleveren. Daarnaast moet AH als werkgever voor een veilige werkplek voor haar personeel zorgen en gezien de ontwikkelingen omtrent corona tracht zij dit te verzorgen middels het invoeren van de mondkapjesplicht in haar winkel.

Conclusie
Gezien het voorgaande, moet ik u helaas meedelen dat ik geen kans van slagen zie om de betreffende medewerker (in rechte) aan te spreken op onrechtmatig handelen. Zoals besproken zal ik dan ook overgaan tot sluiting en archivering van het dossier.

Mocht u hier nog vragen over hebben, kunt u uiteraard contact met mij opnemen. Mijn contactgegevens treft u hieronder aan.

Hoewel ik weinig voor u heb kunnen betekenen, ben ik u graag van dienst geweest en sta ik u in voorkomende gevallen opnieuw graag bij.

Met vriendelijke groet,
ARAG Rechtsbijstand

za, 11/07/2020 - 03:46 Permalink
Sandra (niet gecontroleerd)

Mijn werkgever wil mondkapjes verplicht maken voor personeel, maar niet voor klanten die de winkel bezoeken. Kan ik dit als personeelslid op die grond weigeren?

wo, 11/11/2020 - 10:44 Permalink
Mathijs van Hi… (niet gecontroleerd)

met medewerking van KLM
De Nederlandse en Zuid-Afrikaanse regeringen handelen in strijd met mijn grondrechten en mensenrechten door KLM voor te schrijven dat alleen reizigers met een geldig PCR-TESTVERSLAG op hun vluchten toe te laten. In mijn bezit is correspondentie met KLM Management die aanleiding geeft tot het vermoeden van kwade trouw. Gedurende de laatste 4 weken volhardt de KLM direktie - in het bijzonder het hoofd van de afd. juridische zaken - om mij te woord te staan. Ik doe een dringend beroep op u om u als NOvA hard te maken voor de bescherming van mijn rechten en die van talloze andere reizigers wiens rechten ook enrnstig worden aangetast.

wo, 11/11/2020 - 14:11 Permalink
Sabine (niet gecontroleerd)

Ik mis op deze site links naar studies die jullie standpunt "maskers helpen niet de verspreiding in te dammen" onderbouwen. Hier zijn een aantal links naar studies, die de effectiviteit van maskers retrospectief inschatten en ook bewijzen.

https://www.healthaffairs.org/doi/10.1377/hlthaff.2020.00818

https://www.researchgate.net/publication/342198360_Association_of_count…

Natuurlijk maakt het materiaal van de masker uit: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.17.20069567v2.full.pdf
De voorbeeldinstructie voor een DIY mondkapje op de site van het RIVM is een schande (want veel te groot) en is daarmee een symbool voor de aanpak van deze crisis. Maar daar gaat het hier niet om.
Jullie vechten voor het recht van het individu om vrij te ademen.
Maar, sorry, mensen, soms gaat het niet om het recht van het individu. Soms gaat het erom als groep, als gemeenschap de schouders eronder te steken. Soms besluit de meerderheid of de verkozen vertegenwoordigers iets en dat doen we dan met z'n allen. Ook als sommigen er niet mee eens zijn. Dat is democratie.
En nu nog mijn heel persoonlijke inschatting als iemand die in de zorg werkt en 2x 4 uren lang elke dag een mondkapje draagt (er kan geen sprake zijn van een zuurstoftekort!): jullie worden toch niet gevraagd om een vinger eraf te knippen! Het gaat er alleen maar om, op bepaalde momenten een mondkapje aan te doen!
Een groot gedeelte van de wereld is al lang erover eens dat het beste zou zijn, als 100% van de bevolking een mondkapje zou dragen. Maar zelfs 80% zouden al een lockdown kunnen voorkomen https://arxiv.org/pdf/2004.13553.pdf
De WHO adviseert mondkapjes maar in Nederland poldern ze er nog over, of het niet de rechten van het individu beperkt. Terwijl overlijden de mensen in de verpleeghuizen.
Ik kan niet begrijpen waarom mensen deze vraag benaderen vanuit het standpunt: wat kost het mij?
Waarom vragen mensen niet: wat kan mijn bijdrage zijn?
Vind ik deprimerend.

zo, 11/15/2020 - 08:40 Permalink
karel_beckman

Als antwoord op door Sabine (niet gecontroleerd)

Je zegt dat je links mist op deze site, maar dan heb je niet goed gekeken. 

Kijk bv hier 

https://www.ademvrij.nu/mondkapjes-hoe-zit-het-nou-echt

https://www.ademvrij.nu/regenboog-team-mondkapjes-niet-gebaseerd-op-medisch-wetenschappelijke-evidentie-maar-gevolg-van

https://www.ademvrij.nu/waarom-het-dragen-van-een-mondkapje-gevaarlijk-voor-jezelf-maar-zeker-ook-voor-je-medemensen

Als je deze argumenten negeert ... 

Er is geen wetenschappelijk bewijs dat mondkapjes effectief zijn en ook geen epidemiologisch bewijs, zie bijvoorbeeld hier: https://www.ademvrij.nu/de-effectiviteit-van-mondkapjesplicht-10-grafieken

Wat de morele kant van de zaak betreft, daar ga ik op in in dit artikel: https://www.ademvrij.nu/je-doet-het-voor-een-ander-hoe-moreel-de-mondkapjesplicht

Je doet net alsof individuele rechten een bijzaak zijn die opzij kunnen worden gezet omdat er een dreiging zou zijn voor de gezondheid van anderen. Maar waar houdt het voor jou op dan? Mogen mensen nog wel in een auto stappen? Wat doen we met het gewone griepseizoen? Het punt is dat het niet-dragen van een mondkapje slechts een theoretisch risico oplevert voor andere mensen (wat betreft besmetting door het corona-virus) en dat daarmee de maatregel disproportioneel is. 

Het staat jou overigens vrij om een mondkapje te dragen als je jezelf wil beschermen. Dat geldt voor iedereen. Wij leggen jou geen dwang op. Wij willen allen vrij kunnen ademen, dat is ons goed recht.

ma, 11/16/2020 - 08:25 Permalink
Karel Beckman (niet gecontroleerd)

Als antwoord op door Sabine (niet gecontroleerd)

PS wat ik nog vergeet is dat de mondkapjesplicht ook betrekking heeft op gezonde mensen zonder symptomen, negatief geteste mensen en mensen die al corona hebben gehad en dus niet meer besmettelijk zijn. Onder de.oude wet op de Publieke Gezondheid waren maatregelen uitsluitend gericht op mensen waarvan aannemelijk was dat ze een risico vormden. De nieuwe wetgeving is totalitair. Dit in aanvulling op mijn voorgaande reactie.

ma, 11/16/2020 - 08:56 Permalink
karel_beckman

Als antwoord op door Martine (niet gecontroleerd)

De publicatie blijkt verplaatst te zijn maar is nog wel te vinden op de website van de NOvA, hoor. Ik heb de link in het artikel aangepast. Dit is de nieuwe link: https://www.advocatenorde.nl/juridische-databank/details/wetgevingsadviezen/1385930174447027674

do, 11/19/2020 - 21:16 Permalink

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.