Waarom ik geen masker op zet – deze waanzin moet stoppen

Ingediend door Karel Beckman op 28/11/2020 - 21:33
civil disobedience

In Nederland wordt per 1 december een mondkapjeswet ingevoerd, die de hele bevolking verplicht mondkapjes te dragen op allerlei plaatsen. Deze verplichting dient geen enkel medisch doel, maar schendt wel het grondwettelijke recht van het individu op lichamelijke integriteit en schaadt onze gezondheid. De mondkapjes werken bovendien angst in de hand en ondermijnen onze sociale relaties. Ze geven het signaal af dat wij een potentieel gevaar zijn voor elkaar en dat we tegen elkaar moeten worden beschermd.

Dat de mondkapjeswet geen enkele medische onderbouwing heeft, is al lang bekend. We weten dat deze gezichtsmaskers, zoals ze in het Engels worden genoemd, niet werken tegen de verspreiding van virussen. Dat is door onze autoriteiten, van hoog tot laag, erkend – tot aan de premier en de minister van Volksgezondheid aan toe. Meneer Jaap van Dissel van het RIVM heeft gezegd dat 200.000 mensen een week een mondkapje moeten dragen om één besmetting tegen te gaan. Op de website van het RIVM was gewoon te lezen dat mondkapjes niet werken.

Tot voor kort, zeker tot april 2020, waren alle wetenschappers in de wereld het hier ook over eens. Op de website Ademvrij.NU, die ik mede heb opgezet, kun je de wetenschappelijke literatuur erop nalezen. Een van de redenen is dat luchtwegvirussen zoals corona merendeels worden verspreid door aerosolen, die vele malen kleiner zijn dan de luchtgaten in de mondkapjes – en zich overigens ook niet houden aan 1,5 meter.

Er zijn zelfs redenen om aan te nemen dat mondkapjes averechts werken. Zoals Dr Carla Peeters heeft geschreven in haar serie voor HP/De Tijd, worden mondkapjes broedplaatsen van virussen en bacteriën, zeker als ze onoordeelkundig worden gebruikt, wat onvermijdelijk is bij het grote publiek. Ze zijn ook gevaarlijk voor de drager zelf: door het mondkapje kunnen uitgeademde virussen niet ontsnappen en kunnen ze via de neusholtes weer naar binnenkomen. Roger W. Koops, een Amerikaanse vaccin-expert, schrijft: “Ik vind het verbijsterend dat wordt beweerd dat je een mondkapje draagt ‘voor een ander’. Het tegenovergestelde is waar. Het mondkapje maakt je tot een mogelijke bron van contaminatie. Je verhoogt niet alleen het risico voor jezelf, maar ook voor anderen.”

Epidemiologisch bewijs voor de werking van mondkapjes is er ook niet: er is geen enkele relatie tussen mondkapjesplichten die in diverse landen in de wereld zijn ingevoerd en de mate van besmettingen of coronaslachtoffers in die landen. Aan de mondkapjesregeling ligt niet eens een advies van het Outbreak Management Team (OMT) ten grondslag. De regering zegt met haar coronabeleid de wetenschap te volgen, maar volgt in dezen niet het advies van het eigen adviesorgaan.

De overheid hoeft niet meer te bewijzen of aannemelijk te maken dat iemand besmettelijk is, iedereen wordt gewoonweg verondersteld een gevaar te zijn voor zijn omgeving.

De wet zelf zegt eigenlijk ook wel genoeg over de werkelijke effectiviteit van mondkapjes. Immers, als deze maskers echt belangrijke bescherming zouden bieden, waarom zouden er dan zoveel uitzonderingen worden gemaakt? In de kerk hoeft het niet, in de supermarkt wel. Bij de hoeren niet, bij de kapper wel. Basisschoolleerlingen niet, middelbare scholieren wel. En waarom gewacht tot 1 december als het ging om een werkelijke bedreiging van de volksgezondheid die hiermee wordt bezworen?

De minister van Volksgezondheid, meneer De Jonge, zegt dat de regeling een mogelijk “restrisico” moet elimineren. Een ongedefinieerd “restrisico” is blijkbaar genoeg reden, in de hysterische sfeer waarin we leven, om een grondwettelijk recht opzij te schuiven. Het coronavirus, het zij nog maar eens gezegd, heeft volgens de WHO een sterftecijfer dat vergelijkbaar is met de griep en een gemiddelde sterfteleeftijd van boven de 80.

Besmettingshaarden

De mondkapjesdwang wordt vaak verdedigd met de dooddoener baat het niet, dan schaadt het niet. Dat is een ernstige onderschatting van de funeste implicaties van deze wet.

Mijn belangrijkste bezwaar tegen deze wet is dat hij niet alleen vrijheidsbeperkingen oplegt aan mensen die besmet zijn met het coronavirus en dus in theorie een gevaar zouden kunnen zijn voor andere mensen, maar aan alle burgers. Ook aan mensen die gezond zijn, die geen symptomen hebben, en waarvan geen enkele reden is om aan te nemen dat ze een reëel gevaar vormen voor anderen.

Dit is iets ongekends. Aan een hele bevolking wordt verhinderd op natuurlijke wijze te leven.

Onder de bestaande wet Publieke Gezondheid kunnen mensen, van wie klinisch is vastgesteld dat ze een besmettelijke ziekte hebben (wat iets anders is dan “positief getest”) in quarantaine of isolatie worden geplaatst. Dat moet dan wel onder medisch toezicht en met recht op een gratis advocaat. Onredelijk is dat niet. Onder de nieuwe mondkapjeswet echter krijgt iedereen ingrijpende verplichtingen opgelegd. De overheid hoeft niet meer te bewijzen of aannemelijk te maken dat iemand besmettelijk is, iedereen wordt gewoonweg verondersteld een gevaar te zijn voor zijn omgeving. Je hebt zelfs niet de mogelijkheid om aan te tonen dat je geen gevaar vormt. Het maakt niet uit. Ook al ben je kerngezond, dan nog moet je een masker dragen.

Dat is het verraderlijke van deze wet: hij definieert ons allemaal, per decreet, tot potentieel gevaar voor onze medeburgers. Wij worden door onze wetgever – door onze regering en parlement – zoals ik eerder heb betoogd, gedefinieerd als wandelende besmettingshaarden. Wezens die een bedreiging vormen voor elkaar alleen omdat wij leven – omdat wij, op puur theoretische gronden, zonder dat daarvoor enig reëel bewijs voor hoeft te worden aangevoerd, elkaar zouden kunnen besmetten met een virus.

Totalitair

De implicaties van deze wetgeving zijn verstrekkend. Als wij accepteren dat een dergelijk theoretisch risico voldoende grond is voor een ingrijpende vrijheidsbeperking als mondkapjesdwang, dan impliceert dat, dat wij nooit meer vrij zullen zijn. Dat we ons nooit meer zullen kunnen beroepen op ons zelfbeschikkingsrecht, op ons grondwettelijke recht op lichamelijke integriteit.

Er zullen immers altijd virussen zijn, om nog maar te zwijgen van andere risico’s, dus het betekent dat de overheid voortaan iedere denkbare maatregel kan invoeren teneinde ons te “beschermen” tegen ieder denkbaar risico. Daarmee zijn we in een totalitaire samenleving terecht gekomen.

Dit is de belangrijkste schade die deze mondkapjeswet veroorzaakt: een onherstelbare schade aan onze rechten als vrije mensen. Het baat niet – maar het schaadt wel.

Daarbij is het van belang om te benadrukken dat het hier niet gaat om een onschuldige ingreep. Het gaat om een fundamentele inbreuk op de vrije keuze van mensen. Het is vergelijkbaar met een verplichting aan alle vrouwen om een hoofddoek te dragen of een verbod op blote benen. Het is nog erger, want het dragen van mondkapjes is ook fysiek en psychisch schadelijk.

Veel mensen krijgen gedurende hun werkweek iets op hun gezicht geplakt dat hen de adem letterlijk beneemt. De natuur heeft ons uitgerust met een mond en neus om vrij door te kunnen ademen. Om dit op kunstmatige wijze te verhinderen is iets ongekends. Aan een hele bevolking wordt verhinderd op natuurlijke wijze te leven.

Iemand schreef me dat haar zoon van 19 met ernstige lichamelijke en verstandelijke beperkingen niet meer op de dagbesteding mag komen omdat hij geen mondkapje kan dragen.

De schade aan de psychische gezondheid die de mondkapjesplicht met zich meebrengt is minstens zo ernstig. Wat doet het met mensen als zij elkaar niet meer kunnen zien zoals ze zijn – niet meer goed kunnen horen – niet meer elkaars glimlach kunnen zien? Wat doet het met onze kinderen?

Dan heb ik het nog niet over al die mensen met gezondheidsbeperkingen, zoals astma, long- of hartziekten, en verstandelijke aandoeningen, die soms levensbedreigende hinder ondervinden van de mondkapjesplicht. Ja, in theorie wordt voor sommige groepen een uitzondering gemaakt in de wet, maar in de praktijk lopen deze mensen tegen allerlei muren op.

Ik krijg talloze schrijnende verhalen te horen. Iemand schreef me dat haar zoon van 19 met ernstige lichamelijke en verstandelijke beperkingen niet meer op de dagbesteding mag komen omdat hij geen mondkapje kan dragen. Een man met een autistische stoornis die geen mondkapje kan verdragen kreeg van zijn huisarts te horen dat hij alleen nog in noodgevallen zou worden geholpen. Veel mensen met ademhalingsproblemen die geen mondkapje kunnen verdragen komen het Openbaar Vervoer niet meer in en zelfs de pont niet meer op. Ze mogen ook veel winkels niet meer in.

Talisman

Als we dit allemaal weten, waarom dan toch deze wet, in ons eigen land, waarin wij ooit het idee hadden vrije burgers te zijn?

Ik denk dat er verschillende factoren een rol spelen. Ten eerste komt de wet tegemoet aan de irrationele angsten van veel mensen die ten onrechte geloven dat zij door mondkapjes worden beschermd. In een artikel in het wetenschappelijke tijdschrift New England Journal of Medicine uit mei 2020 schreven onderzoekers: “We weten dat het dragen van een masker buiten gezondheidscentra niet of nauwelijks bescherming oplevert tegen infectie.” Maar zij voegden hier aan toe dat “er additionele voordelen kunnen zitten aan brede mondmasker-maatregelen … Het is duidelijk dat maskers ook symbolische rollen vervullen. Maskers zijn niet alleen middelen, maar ook talismannen die een gevoel van veiligheid teweeg brengen voor medisch personeel en vertrouwen in ziekenhuizen.”

Is het nodig om deze wetenschappers uit te leggen dat een talisman een vorm is van primitief bijgeloof? Dat een overheid anno 2020 een wet invoert die inspeelt op angst en bijgeloof is schokkend. Dan kunnen we ook weer heksen gaan verbranden. Als onze beleidsmakers werkelijk iets willen doen om aan de angsten van burgers tegemoet te komen, zouden ze er beter aan doen om de risico’s van het coronavirus eindelijk eens in het juiste perspectief te plaatsen.

Een tweede vermoedelijke reden voor de mondkapjeswet is dat hij autoriteiten de gelegenheid biedt om hun autoritaire impulsen uit te leven. Met de wet kan bepaald gedrag worden afgedwongen – en er zijn genoeg politici die daar gevoelig voor zijn. De burgemeester van Eindhoven, John Jorritsma, heeft gezegd: “Van mondkapjes gaat een symboolwerking uit, het maakt dat mensen zich bewust blijven van de risico's.” De burgemeester van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, heeft zich op soortgelijke wijze uitgelaten.

De beelden en verhalen die uit andere landen tot ons komen zijn angstaanjagend in hun totale irrationaliteit. 

Deze impuls, om gedrag af te dwingen bij burgers, wordt maar al te vaak aangemoedigd door technocraten en intellectuelen die van mening zijn dat zij beter in staat zijn om te bepalen wat goed voor ons is dan wij zelf. De Belgische virologe Erika Vlieghe erkende tegenover de omroep VRT dat er geen bewijs is dat mondmaskers werken, maar zei dat een verplichting nuttig is om bewustzijn te creëren: “Je kan met mondmaskers echt weer awareness genereren. Mensen er bewust van maken dat het nog niet voorbij is, dat er iets aan de hand is en we met zijn allen voorzichtig moeten zijn.”

Dat het bij mevrouw Vlieghe en onze burgemeesters niet opkomt dat hun decreten averechts kunnen werken – dat mensen dankzij de schijnveiligheid die mondkapjes bieden juist minder “awareness” ervaren – is tot daar aan toe. Dat zij het blijkbaar acceptabel vinden om gedragsexperimenten uit te voeren op ons, zou in een vrije maatschappij niet mogelijk moeten zijn.

Een derde reden waarom de regering deze mondkapjeswet invoert is waarschijnlijk druk vanuit het buitenland. In veel andere landen gelden immers nog draconischer mondkapjesverplichtingen. De beelden en verhalen die uit andere landen tot ons komen zijn angstaanjagend in hun totale irrationaliteit: peuters en zelfs baby’s met mondkapjes op, of mensen die alleen in de auto zitten of op het strand zitten en worden gedwongen mondkapjes te dragen.

De mondkapjesgekte begon pas goed nadat de WHO in juni zijn advies over mondkapjes veranderde van “niet doen” naar “wel doen”. De BBC meldde later dat deze koerswijziging niet was gebaseerd op wetenschappelijke gegevens, maar onder “politieke druk”.

Maar alleen omdat in veel landen – niet overal – deze dwang geldt, kan geen reden zijn om hier hetzelfde te doen. Ooit bestond in de hele wereld slavernij. Dat maakte slavernij nog niet rechtmatig. De Nederlandse regering en parlement horen het Nederlandse volk te vertegenwoordigen, niet buitenlandse krachten.

Inbreuk

Ik  heb besloten dat ik me niet wens neer te leggen bij de mondkapjesdwang. Ik beschouw de mondkapjeswet, om alle redenen die ik hier heb aangevoerd, als een onrechtmatige, ongerechtvaardigde, ongrondwettelijke inbreuk op mijn zelfbeschikkingsrecht en lichamelijke integriteit. Ik kan de opvolging van deze maatregel niet rijmen met mijn geweten. Ik kan het niet rechtvaardigen tegenover mijn kinderen en kleinkinderen. Ik wil niet dat zij een wereld erven waarin ze niet meer vrij kunnen zijn en zelf kunnen beschikken over hun lichaam. Dat is waar deze wet toe zal leiden als wij hem accepteren.

Ik wil niet dat mijn kinderen een wereld erven waarin ze niet meer vrij kunnen zijn en zelf kunnen beschikken over hun lichaam. 

Betekent dit dat ik de wet zal gaan overtreden? Ik weet niet in wat voor omstandigheden ik terecht zal komen. Ik besef dat veel mensen van mening zijn dat je de wet nu eenmaal hoort te gehoorzamen, omdat het de wet is, en omdat we in “een democratisch land” leven. Maar een wet is niet rechtmatig alleen omdat hij door een democratisch gekozen regering en parlement is ingevoerd. De grote vrijheidsstrijders die de mensheid heeft gekend, de Mandela’s, Martin Luther Kings, de Gandhi’s, de Amerikaanse Founding Fathers, de grote religieuze leiders, weigerden, als het erop aan kwam, de wet te volgen. Zij volgden het recht, niet de wet. Ik wil mezelf uiteraard niet met hen vergelijken – ik vind wel dat we ons door hen moeten laten inspireren.

Geen volk en geen individu hoeft mee te werken aan zijn eigen onderdrukking en de beschadiging van zijn eigen gezondheid. Geen wet, die het zelfbeschikkingsrecht van het individu aantast, zonder dat daar zeer zwaarwegende redenen voor zijn, is rechtmatig. De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) heeft in een advies van 3 november ook onomwonden gesteld dat de medische noodzaak voor de wet ontbreekt en daarmee de rechtsgeldigheid. De Orde schrijft over de mondkapjesregeling dat zij een “ernstige” en “ingrijpende inbreuk” vormt op de grondrechten van burgers. Volgens de Orde “kan een inperking van grondrechten in een democratische samenleving (ook bij wet) alleen plaatsvinden indien dit noodzakelijk en evenredig is.” De Orde “is van mening dat de noodzaak noch uit het voorstel noch uit de huidige toelichting daarop is gebleken.”

Ik besef ook dat veel mensen mijn weigering om een mondkapje te dragen als “asociaal” zullen bestempelen. “Je doet het voor een ander,” wordt er vaak gezegd.

Dat argument heeft op veel mensen een verlammende uitwerking. Niemand wil asociaal zijn. Maar het is een pervers argument. Ik weiger een mondkapje te dragen – en dat doe ik voor mezelf, ja, want ik heb rechten als mens. Sinds wanneer heeft de staat het recht om mij te dwingen “voor een ander” te leven?

Maar: ik doe het ook voor een ander, voor al mijn medemensen, omdat zij dezelfde rechten hebben.  

Ik doe het opdat de ander vrij kan ademen. Opdat de ander over zijn eigen lichaam kan beschikken. Opdat de ander vrijuit kan lachen naar anderen. Opdat de ander zich vrij kan voelen ten opzichte van zijn medemensen. Opdat de ander niet met het gevoel hoeft rond te lopen dat hij een bedreiging is voor een ander.

Wie bedenkt dat het “sociaal” is om kinderen te dwingen hun gezicht te bedekken, afstand te houden van elkaar?

Ik doe het ook voor de kinderen. Opdat zij op school bevrijd kunnen worden uit deze ketenen die om hun gezicht worden gelegd. Wie bedenkt dat het “sociaal” is om kinderen te dwingen hun gezicht te bedekken, afstand te houden van elkaar? Wie bedenkt het om kinderen te belasten met de verantwoordelijkheid voor de gezondheid van hun opa’s en oma’s? Om ze ervan te beschuldigen dat het potentiële moordenaars zijn als ze geen mondkapje dragen? Hoe “sociaal” is dat?

Als onze volksvertegenwoordigers, onze zorgverleners en onze leerkrachten onze kinderen niet beschermen, als zij welbewust een onveilige en beangstigende situatie creëren voor onze kinderen, dan is het tijd om zelf actie te ondernemen.

Griepvirus

Wat u doet is uiteraard uw zaak. Misschien denkt u, het is maar voor even. Tot het virus weg is. Maar dacht u dat ook niet in maart, toen de eerste lockdown begon? Wat als er zich een nieuw virus aandient? Wat als het volgende griepvirus zich aandient?

Misschien denkt u, de overheid gaat ons echt wel weer onze vrijheid teruggeven, als we netjes doen wat ons wordt opgedragen. Ik hoop oprecht dat u gelijk heeft. Ik heb dat vertrouwen niet. Overheden geven zelden vrijwillig macht terug die zij hebben verworven.

Misschien vraagt u zich af, de mondkapjesdwang werkt misschien niet, maar hoe moet het dan wel?

Er is een tijd geweest dat wij het vanzelfsprekend vonden dat wij als burgers allereerst zelf verantwoordelijk zijn voor het oplossen van onze problemen. “Zelf” betekent natuurlijk samen, met elkaar, maar wel op vrijwillige basis. Er was iets wat weleens het maatschappelijk middenveld werd genoemd – er waren ondernemers, boeren, artsen, priesters, dominees, leraren, brandweerlieden, juristen, psychologen, en ga zo maar door – er waren verenigingen, maatschappelijke organisaties, die datgene deden wat zij nodig achtten om mensen te helpen en beschermen.

Nu is er blijkbaar alleen nog maar de staat. De centrale overheid, die alles bepaalt. In samenspraak met grote anonieme organisaties en concerns die heel ver van ons af staan en zich ook niet echt om ons lijken te bekommeren.

De meeste van mijn vrienden en kennissen kijken me vreemd aan als ik zeg dat we in een dictatuur zijn beland.

Het probleem corona gaan we te lijf door al onze verantwoordelijkheden, al onze rechten en plichten, te overhandigen aan de staat. De staat doet dan wat je van de staat kunt verwachten: tot in het kleinste detail voorschrijven hoe wij met het probleem dienen om te gaan – tot de meest intieme handelingen aan toe. Hoe ver we van elkaar moeten staan, of we elkaar mogen aanraken, hoeveel mensen we thuis mogen ontvangen, of we mogen sporten, op kantoor mogen werken samen, een feest mogen geven, een bedrijf mogen uitoefenen, de deur uit mogen gaan, op vakantie mogen. En of we vrij mogen ademen.

Een situatie waarin de overheid dit allemaal voor ons bepaalt heet – ik heb er geen ander woord voor – een dictatuur.

De meeste van mijn vrienden en kennissen kijken me vreemd aan als ik zeg dat we in een dictatuur zijn beland. Bij dictatuur denken ze misschien aan Hitler en Stalin en martelkamers. Maar dictatuur kan vele gedaanten aannemen. Dictatuur is ook de DDR van weleer, het China van nu, en ja, er is ook democratische dictatuur. Ik kreeg een mailtje van een Nederlandse die in Griekenland woont en me vertelde dat zij opgesloten zit in haar eigen huis, alleen naar de supermarkt mag, met mondkapje op uiteraard, verder niets. Is dat geen dictatuur?

Dezelfde verhalen komen uit talloze andere democratische landen. Er is ook geen enkele reden om aan te nemen dat het beter zal worden. Ook in Nederland niet. De wet die per 1 december ingaat, waar de mondkapjesdwang deel van uitmaakt, geeft onze regering vrij spel om ons alles te doen wat haar goeddunkt, officieel om de coronacrisis tegen te gaan, maar zonder enige objectieve criteria waar het bestaan van die crisis aan wordt afgemeten – of het einde ervan.

Ik wens dat niet te accepteren. Wie angst heeft en geen risico’s wil lopen, mag datgene doen wat hij of zij denkt nodig te vinden om risico’s te mijden. Ook een mondkapje dragen, als hij gelooft dat dit beschermt.

Wie dat niet wil, wie geen mondkapje op wil, geen afstand wil houden, normaal wil leven, hoort dat recht te hebben. Dat is vrijheid. Dat is de enige morele weg. De enige sociale weg. De enige weg terug naar normaal.  

Deel dit artikel:
pauline (niet gecontroleerd)

Ik kan alleen maar zeggen dat je helemaal gelijk hebt en het goed en duidelijk hebt beschreven.
Ik hoop dat er meer mensen zich bij je zullen aansluiten en het masker niet zullen dragen, ik hoop dat er nog meer en nog meer mensen het zullen weigeren. Ik hoop dat het voor iedereen zo duidelijk is als het is voor mij en voor jou, dat deze regering NIET het beste met je voor heeft en dat de mensen hun verantwoordelijkheid moeten nemen en stoppen met accepteren en volgen uit angst.

zo, 11/29/2020 - 11:12 Permalink
pauline (niet gecontroleerd)

Als antwoord op door Helena wouters (niet gecontroleerd)

We weten allemaal van de Denen tijdens de 2e WO, allemaal een ster op, nu allemaal een mondkapje af. De politie kan moeilijk iedereen een boete geven. Het probleem is natuurlijk dat de meerderheid voor het dragen van een masker is, uit angst.
De angst dat je de enige bent zonder masker is een gegronde angst, helaas.

ma, 11/30/2020 - 13:02 Permalink
Dick Hilarius (niet gecontroleerd)

Als antwoord op door Helena wouters (niet gecontroleerd)

Massaal de boetes niet betalen. Dan komen we uiteindelijk misschien massaal voor de rechter. Dat wordt een gezellige boel zonder mondkapjes en massaal vrijgesproken worden. Alsjeblieft mensen stop deze flauwekul. De achterliggende agenda komt spoedig aan het licht. Die is pas ernstig, zéér ernstig. Fijne dag in liefde, Dick

ma, 11/30/2020 - 13:56 Permalink
Bea (niet gecontroleerd)

Als antwoord op door Dick Hilarius (niet gecontroleerd)

Dick, helaas ben ik n angsthaas en niet goed gebekt. Ik durf die confrontatie niet aan. Sorry, its me. Respect voor wie dat wél durft!!!! (Ik ontloopt wél zoveel mogelijk)

ma, 11/30/2020 - 17:37 Permalink
Theo Haffmans (niet gecontroleerd)

Als antwoord op door karel_beckman

Zo'n proces zou ik belangstellend tegemoet zien maar het moet wel degelijk juridisch worden ondersteund.
Tot nu toe (9 december) weet ik niet van boetes laat staan van een (proef)proces.
Wel hebben we vandaag kunnen ervaren dat de overheid rustig mag voortgaan met het begrip 'besmettingen' gebruiken voor iets wat geen besmetting is, te weten de PCR-test met positieve uitslag, waarvan wetenschappelijk erkend wordt dat het heel iets anders is dan een besmetting.
De precieze argumentatie van de rechter heb ik nog niet onder ogen gehad, en ik ben er heel benieuwd naar.
Maar evengoed zal de rechter naar verwachting de overheid de ruimte geven om met de mondkapjesplicht om te gaan alsof het daadwerkelijk tot bescherming leidt.

wo, 12/09/2020 - 20:02 Permalink
Bea (niet gecontroleerd)

Als antwoord op door pauline (niet gecontroleerd)

Ik vind dat dit artikel erg goed geschreven en onderbouwd is. Ik heb het gedownload. En gedeeld op Facebook en Twitter. Maar ik durf nu niet meer zonder te gaan in supermarkten. Ik vlieg er gewoon doorheen, hooguit twee keer per week en laat mn boodschappen bezorgen. Ben dan hooguit een kwartier in de winkel. Niks vergeleken met als ik naar mn moeder wil: 1,5 uur in de trein, 1/2 uur in de bus... 😟 En wanneer houdt het op?????

ma, 11/30/2020 - 17:34 Permalink
k.s (niet gecontroleerd)

Ik lees in de eerste zin van dit artikel: In Nederland wordt per 1 december een mondkapjeswet ingevoerd, die de hele bevolking verplicht mondkapjes te dragen op allerlei plaatsen.

Toch kan ik nergens vinden dat de mondkapjesplicht nu echt definitief is per 01 dec. Ja er wordt allemaal over geschreven of dat het al zo is maar kan iemand mij vertellen waar het definitieve besluit te vinden is? Ik hoop namelijk nog steeds op een wonder voor 01 dec.

zo, 11/29/2020 - 11:57 Permalink
Marga (niet gecontroleerd)

Als antwoord op door k.s (niet gecontroleerd)

Deze regeling treedt pas inwerking als deze is gepubliceerd in de Staatscourant heb ik gelezen en dat is nog niet gebeurd.
MSM publiceert natuurlijk volhardend, dat de wet per 1-12 ingaat. Anders blijft de angst niet gevoed 💔

ma, 11/30/2020 - 09:59 Permalink
F Dekker (niet gecontroleerd)

En iedereen gelooft maar dat het van vleermuizen komt.

zo, 11/29/2020 - 13:36 Permalink
karel_beckman

Als antwoord op door Richard (niet gecontroleerd)

zouden ze dat ook al gecensureerd hebben?

het artikel is gelukkig nog wel te vinden, zie hier: https://www.researchgate.net/publication/341505353_The_infection_fatality_rate_of_COVID-19_inferred_from_seroprevalence_data

Ioannidis is wereldvermaarde epidemioloog, maar ja, wel iemand die zich vanaf het begin tegen de lockdowns heeft gekeerd, dus ja ... 

de censuur die op dit moment plaatsvindt is echt ongekend 

ik zet nu de nieuwe link in het artikel - dit is overigens niet de enige bron voor dit gegeven

 

zo, 11/29/2020 - 21:22 Permalink
Cryp (niet gecontroleerd)

Hallo,
Ik ben totaal mee eens met alles wat je schreef. Loop nog steeds de 16 kilometers rond trip van Rotterdam Zuid naar Rotterdam Noord elke week voor een medische behandeling. Dat terwijl ik gratis reisen voor ouderen heb van de gemeente. Waar de deranged Burgemeester experimenterde met maskers. Ik deed niet mee met zijn experiment.

De RET mag ook zomaar een group mensen uitsluiten en descrimineren. Dan wijzen na de Rijksoverheid dat zij onduidelijk zijn daar over.

De Rijksoverheid zegt dien een klacht in tegen ze en meld descrjmjnatie bij RADAR. De overheid speelt met iedereen. Speelt een uit tegen de ander.

Ik heb een brief bij de huisarts gehaald en vroeg hoe lang gaat dit dureń? Hij zei mischien word het iets better eind volgende jaar, dus eind 2021. Als mensen de vacin hebben gehad. Ik leit weten dat ik niet er aan mee doe. Hij ging dat ergens registreren en ik merkte zijn huiding veranderd. Ik vond dat ergens registren een enge gevoel hebben. Intuitive kan je zeggen. Hij gaf de brief niet graag maar ik zei ik moet boodschappen kunnen blijven doen.

Al sinds juni is dat de enige wat ik doe, eten kopen bij de supermaakt. Behalve dat gedeelte can een marathon elke week Lopen, voor mijn behandeling. Binnenkort żal ik het niet meer kunnen volhouden wegens de koud.

Naar mijn mening is de overheid een stel criminelen die op zijn minst gevolgd zou moeten worden van schending van de mensen rechten en de gevanganis in. Het is een schaande dat de Court of Humans Rights here is. Totaal hypocracy. Wat de mensen betreft moeten ze hun ruggegraat vinden en hun ballen ook. En vooral niet gaan janken later, voor de sittuatie waarin że zichzelf heb verplaats met hun onderdanig slaafse gedraag.

Ik denk iedereen die niet slaapt of hun kop in de sand niet steekt, zou een manier moeten vinden om zichzelf te redden. De mensen die er in mee gaan zijn niet te helpen. Kijk jou vrienden, że zijn je niet waard. Laat że slapen.

Ik leer mijn Klein kinderen dat ze nooit een mondkapje moet dragen, maakt niet uit wie zegt dat het moet want dat is kinder mishandling. Ze zou het ook niet doen want że hebben voor een deel mijn dna. Mijn kinderen zijn net zo als mij.

We zijn nu in een dicatuur en alle propaganda technieken en instrumenten zijn in gebruik maar heel erg slordig en doorzichtig in elkaar getimered. Ik kijk al die onzin aleen als ik wil hard op lachen. Niemand kan een ander vertellen met wie że mee omgaat en al de andere onzin.
Hoe kan een overheid denken dat ze volwassen mensen kunnen vertellen wat że mogen wel en niet doen? Dat gaat gewoon niet. Het is grootheids wanzin te denken dat het well kan. Ze zetten zichzelf voor schut en hebben het niet eens door hoe belachelijk że klinken. Met de suffe slapende mensen op korte termijn boeken że wel wat success door dwang en bedreigementen maar uitiendelijk heb ik het gevoel dat het mislukt.

Met vriendelijke groet

Crypt

zo, 11/29/2020 - 20:14 Permalink
Margreet (niet gecontroleerd)

Als antwoord op door Cryp (niet gecontroleerd)

Crypt ,mooi geschreven we gaan ervoor,jij geeft het nu aan je kinderen door en ik heb het van mijm moeder door gekregen om altijd te blijven strijden voor je vrijheid en aan te sluiten waar je gevoel en hart naar toe wil,mijn moeder in 2003 overleden en geen makkelijk leven en te jong naar een betere wereld gegaan zo zie ik het dan maar,ze heeft gedeeltelijk voorspeld wat er nu gebeurd..
De geschiedenis herhaalt zich keer op keer..uiteindelijk de wereld van elite!!

za, 12/12/2020 - 21:04 Permalink
Ellen (niet gecontroleerd)

Maskerdragers
Uit compassie voor medemens
solidariteit
bang om alleen te staan
boze blikken

achter de ogenschijnlijke onverschilligheid van de minderheid die weigert en protesteert
bewegen de redenen

Angst voor het gif in het lapje stof, ademnood, dood, verlies van waar(dig)heid
en voor de ramp in de ochtendkrant
die eindelijk het licht ziet.
De zeeschildpad die zich verslikt in een latex handschoen want ondanks zijn schild is hij niet bestendig tegen zoveel zachtheid.
Een olifant die zich doodeet in niet werkende mondkapjes terwijl overal rond getrompetterd wordt dat een niet medisch mondkapje niet werkt.
Plastic spatschermen die de plasticsoep in oceanen over doen koken.

Welke maatregelen volstaan straks?

Ellen Joling

zo, 11/29/2020 - 23:59 Permalink
Marlies Rattink (niet gecontroleerd)

Als antwoord op door Ineke (niet gecontroleerd)

Je kan kleine activist Ida Kriens checken. Zij is actief op FB, twitter. Je vindt haar wel Zij legt uit wat de mogelijkheden zijn binnen de wet. Maar pas op: ze geeft je weinig kans om te winnen.

ma, 11/30/2020 - 11:03 Permalink
John (niet gecontroleerd)

Het ging niet eens om een zuivere parlementaire beslissing . Maar puur Hugo en Rutte die hun 'kartel' een week de tijd gaven om hierover te beslissen. Logisch de uitkomst ook . De EU agenda moet immers door, ? Een simpele poll of referendum moet kunnen om duidelijkheid te krijgen dat ze simpelweg niet helpen . Maar in deze
schijn democratie zal dit niet of nooit lukken.

ma, 11/30/2020 - 09:58 Permalink
Metalx (niet gecontroleerd)

Ik hoorde vanmorgen op de radio, mensen die last hebben van luchtwegen, gehandicapt die hoeven geen mondkapje om maar moeten wel een document bij zicht hebben.

ma, 11/30/2020 - 10:00 Permalink
Marlies Rattink (niet gecontroleerd)

Mooi stuk, uit het hart en met feiten. Dank hiervoor. Van Haga heeft in de tweede kamer Hugo de Jonge gevraagd of hij cijfers heeft waarmee hij kan aantonen dat het nut heeft om van het advies om op vrijwillige basis mondkapjes te dragen (wat 80-90% van de mensen dus doet) naar verplichting te gaan. Die had hij niet. Verder zijn het wat vage aannames dat het wellicht iets kan helpen. Over de nadelen: mensen die niet hoeven vanwege medische redenen , die moeten nu de hele tijd een briefje laten zien ,of komen gewoon nergens meer, mensen die vanuit principe niet willen, en oh ja....het schenden van grondrechten en mensenrechten, en dan de hele handhaving die nodig is.... Daar heeft hij het niet over.

Er is meermalen gezegd dat het niet zal werken tegen zo'n virus. Wellicht dat ze grote druppels tegenhouden, maar dan moet je wel niezen in je mondkapje. Wie doet dat en wie houdt het daarna op? Je kan ook in een zakdoek niezen. Het even langs elkaar heen lopen in een supermarkt met of zonder zo'n maskertje op. Het zal niets uitmaken. Ik schreeuw niet in een winkel, ik nies en proest niet en ik zing niet. Wat is de kans dat ik iemand anders besmet als ik 0.0 symptomen heb? Niet komen met "het zou kunnen.". Nee mijn vraag is "wat is de kans?"

Kijk naar de feiten: de besmettingen in de verzorgingshuizen waar met mondkapjes wordt gewerkt, alle cijfers van de landen waar ze met mondkapjes werken en er geen verschil is met landen zoals bij ons waar ze tot 1 oktober haast niet voorkwamen, de grafiekjes op het dashboard zelf NB dan zie je dat eigenlijk vanaf 1 oktober als mensen ze gaan dragen de besmettingen juist toenemen. Op mijn e-mail aan de tweede kamer kreeg ik alleen van het CDA een reactie waarin ze uitleggen dat er onderzoeken zijn die zelfs aantonen dat asymptomatische mensen , die nog niet weten dat ze besmet zijn door het dragen van mondkapjes de verspreiding tegengaan. Ik wacht nog op het antwoord op mijn wedervraag: waar zijn die onderzoeken?

Ik vind het een groot schandaal dat er zo makkelijk over gedacht wordt. Ook door medeburgers. Mensen zeggen tegen me : "zo erg is het niet" en " het is een kleine moeite". Ik schrik daar van. Dat is aan ieder zelf om te bepalen hoe erg het is. Ik vind het heel erg. En nee ik vind het geen kleine moeite. Mag dat? Ik dacht dat we in een vrij land leefden? Mensen die zich niet durven uitspreken als hooligans een bushokje in elkaar trimmen durven nu wel een medemens aan te spreken over het niet dragen van een niet-beschermend mondkapje. Zo kleinzielig. Ook dat men zo bang is van een virus waarvan we ondertussen toch echt weten dat het voor een bepaalde kleien selecte groep zeer gevaarlijk is, maar voor de meeste mensen echt amper iets doet en dat ook de meeste mensen met de mildere klachten prima herstellen.

De politiek? Groen Links heeft gewoon iemand met een mondkapje op haar facebookpagina als een soort nieuwe mens. Vreselijk. Alleen de kleinere rechtse partijen en de PvdD hebben tegen gestemd.

Waar is onze risico analyse? Je durft toch ook aan het verkeer deel te nemen? Je kan gewond raken. Beter is een helm op te zetten, Ook binnen trouwens. Veel mensen komen te val en overlijden. Van mij mag het ,maar ik ga het niet doen. We mogen wel van de overheid elke dag hamburgers eten, diepvriespizza's , ons vol laten lopen met alcohol, roken. Wie zijn eigenlijk die mensen die zorgen voor die druk op de zorg?

Luister ook naar wat Cees Hamelink te zeggen heeft. Hij zit bij Flavio Pasquino in blckbx.tv...

Ik doe morgen een uiennetje op ,een rare knijper op mijn neus en een skibril. Dat heb ik afgelopen 2 maanden ook geregeld gedaan. Soms moeten mensen lachen. Daarmee geef ik hun immuunsysteem dus een kleine boost....en draag ik bij aan de volksgezondheid.

ma, 11/30/2020 - 10:28 Permalink
Ed (niet gecontroleerd)

Verplichte mondkapjes voor werknemers gaan tegen de ARBO wet in. Een persoonlijk beschermingsmiddel moet passende bescherming geven tegen het risico waar het voor bedoeld is. Er moet geen risico of hinder ontstaan voor degene die het beschermingsmiddel gebruikt.
Kortom, massaal weigeren en/of ziekmelden ?

ma, 11/30/2020 - 10:40 Permalink
Hans Musegaas (niet gecontroleerd)

Hartelijk dank voor de valide argumenten om gezamenlijk tegengas te kunnen geven aan altijd maar voortschrijdende inperkingen van vrijheden. Het mondkapje is inderdaad waar het moet stoppen anders glijden we mogelijk verder af naar verplicht testen, verplicht vaccin, verplicht ....

ma, 11/30/2020 - 11:58 Permalink
Eef Arnolds (niet gecontroleerd)

Helemaal eens met deze nuchtere analyse van de onthutsende feiten over mondmaskers. Na de tien geboden hebben we nu een elfde: Gij zult niet werkende neus-mondmaskers dragen, Onbegrijpelijk dat dit kan in een land als Nederland.
Eef Arnolds, bioloog

ma, 11/30/2020 - 12:53 Permalink
jeannette (niet gecontroleerd)

Eens! Mooie woorden. Ik heb vertrouwen. Eerlijkheid duurt het langst...

ma, 11/30/2020 - 13:05 Permalink
Adriaan (niet gecontroleerd)

De corona spoedwet en mondkapjeswet; dit is wat er nu van komt als iedereen blijft zitten in de angstspiraal die dagelijks via de media en het kabinet over ons wordt uitgestort. En ons parlement is doof voor alle tegengeluiden uit de samenleving. Reken er maar niet op dat er nog 1 parlementariër is die tegen gaat stemmen (want dat kost stemmen bij de volgende 2e kamer verkiezingen). Deze wet komt er door en onze democratische grondrechten worden meer en meer geschonden en opzij geschoven. Wat een waanzin en waar zijn we in hemelsnaam toch in beland met z'n allen. De volgende stap is de COVID19-pas waarmee je straks (als je gevaccineerd bent) toegang krijgt tot wat een jaar geleden voor iedereen toegankelijk was: het normale leven! Geen COVID-pas? Helaas, dan mag u niet meer naar evenementen, sportwedstrijden, met vliegtuigmaatschappijen naar het buitenland op vakantie, etc. etc... Het wordt nog veel erger dus...

ma, 11/30/2020 - 13:50 Permalink
Robertjan (niet gecontroleerd)

Excellent artikel. WHO/UN/WEF allemaal dwingen ze ons om schuldig te voelen naar ons zelf en medemens. Of dit nu gaat om corona of het klimaat. Het doel is om een dictatuur, te stichten wereldwijd en de mensen vanuit hun schuldgevoel vrijheden en rechten opzeggen en zelfs middels belasting dit te financieren. Wij zijn met velen en de onzin stopt als wij allemaal de regels niet meer volgen. Laat je horen, verzet je tegen het laten ontnemen van je grondwettelijke recht. En die boetes, die zijn niet grondwettelijk. Weiger te betalen en laat het voorkomen in een rechtzaak. Overspoel de rechtbank, eveneens een manier om je stem te laten horen. Kijk en lees niet wat de media schrijft, niets anders dan overheids propaganda die zelfs BNNers inzetten/betalen om je gedrag te beinvloeden en te gehoorzamen. Denk zelf kritisch na. Je bent als een vrij mens geboren en je wilt dat je kinderen ook vrijblijven.

ma, 11/30/2020 - 17:13 Permalink
Shon Price (niet gecontroleerd)

Kan iemand mij vertellen welk artikel uit de grondwet ik kan citeren om zo geen mondkapje te dragen in de supermarkt? Ik ga geen kapje dragen en ben bereidt mezelf daar uitgebreidt verbaal in te verdedigen!
Bedankt voor deze site!❤️

ma, 11/30/2020 - 17:29 Permalink
midas Dewolff (niet gecontroleerd)

deze regering is inderdaad een dictatuur...
voortaan bij elke griep mondkapjes en vaccinaties die onder weerstand ondermijnen, vaccins die niet lang genoeg uitgetest zijn en ons dna/rna overhoop halen?
Vrijheidsberoving op basis van adviezen van staatsgezinde zogenaamde experts, terwijl onafhankelijke wetenschappers/virologen en beroemde medici iets totaal anders uitdragen.
Laten wij ons piepelen en gaan we met een snotlap lopen? Neen toch zeker... ik niet in elk geval.
Laat de boetes maar komen, dan gaan we collectief procederen want er zijn genoeg advocaten collectieven die ons willen helpen. Dus geen zorgen.

ma, 11/30/2020 - 18:37 Permalink
Jan (niet gecontroleerd)

Durf de werkelijkheid onverbloemd te benoemen zoal je die ervaart.

Er is een woord dat ik mis in veel wat over dit soort maatregelen geschreven wordt.
Dat is het woord 'misdadig'.
Dat dit misdadig beleid is.
Je diepste intuïtie kan je dit ingeven.
Het schept duidelijkheid door de werkelijkheid te benoemen zoals zij nu is.

ma, 11/30/2020 - 18:48 Permalink
Maik (niet gecontroleerd)

Ik heb gelezen dat er een noodtoestand moet zijn uitgesproken om een dergelijke verplichting te laten gelden. Zeg het me als ik er naast zit.

di, 12/01/2020 - 08:31 Permalink

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.